Konference, semináře

Konference Defekty Budov 2013 – program

Letos již popáté se 21. listopadu 2013 v Českých Budějovicích sejde odborná veřejnost na odborné a vědecké konferenci Defekty budov. Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavebnictví, ve spolupráci s Expertní a znaleckou kanceláří Kutnar.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých BudějovicíchOproti minulému ročníku došlo k několika změnám. Konference je jednodenní a je zaměřena na problematiku spojenou se zateplováním budov v souvislosti s plněním Směrnice EP a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD). Odborným garantem konference je Ing. Roman Šubrt.
Cílovou skupinou jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také studenti. Jednacím jazykem je čeština, slovenština, angličtina a ruština. Ke konferenci bude vydán tištěný sborník.
Konference je rozdělena do čtyř tematických bloků:
– Legislativa a vnitřní prostředí pasivních a nulových budov,
– Nové materiály a tepelné izolace na trhu,
– Zateplení ze strany interiéru,
– Zateplení ze strany exteriéru.
 
Defekty Budov 2013 V úvodu konference vystoupí Ing. Roman Šubrt a zahájí přednáškou Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění a připravovaná novela, prováděcí předpisy. Zákon 406/2000 Sb. byl v loňském roce podstatně novelizován v důsledku změn evropských předpisů. V příspěvku jsou zmíněny nejen změny, které tato novela zákona vyvolala v postupně vydávaných prováděcích vyhláškách, ale posluchači budou seznámeni s další chystanou podstatnou změnou tohoto zákona, která je opět vyvolána změnami evropských směrnic. Co tento zákon přináší pro stavební zákon, se dozvíme od Ing. Františka Konečného z VŠTE. Zhodnocení současných trendů v zateplování a trendy do budoucna jsou tématem přednášky Ing. Jana Jelínka z ČSSI. V prvním bloku dále zazní tři přednášky věnované problematice vnitřního prostředí: Ing. František Popp z VŠTE pohovoří o radonu, prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc., se bude zabývat problémy „vnútorného prostredia budov a ich diagnostikou“ a Ing. Jan Schwarzer Problematikou větrání ve vztahu k plynovým spotřebičům.
 
Další blok se bude věnovat materiálům. Zástupce společnosti Puren GmbH Miroslav Vala představí Purenit® – konstrukční materiál pro eliminaci tepelných mostů. Purenit® je produkt z tvrdé polyuretanové pěny vyrobený z průmyslového odpadu pocházejícího ze samotné výroby tvrdých polyuretanů. Jaké jsou možnosti využití zdicích prvků s integrovanou tepelnou izolací pro výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie a pro eliminaci tepelných mostů v problematických konstrukčních detailech, se dozvíme v přednášce Ing. Jiřího Zacha, Ph.D., z VUT FAST v Brně. Ten přiblíží výsledky výzkumu a vývoje keramických zdicích prvků s integrovanou tepelnou izolací, který probíhá ve spolupráci se společností Wienerberger cihlářský průmysl. S problematikou přehřívání podkrovních prostorů v letním období nás seznámí Ing. Luděk Kovář ze společnosti Puren GmbH. Proč dochází k prohřívání podstřešních prostorů v letním období a co pro to můžeme udělat, abychom snížili teplotní zátěž, je předmětem tohoto tématu. Na tento příspěvek úzce navazuje přednáška doc. Ing. Milana Ostrého, Ph.D., z VUT FAST v Brně s názvem Akumulace tepla při změnách skupenství a její uplatnění ve stavebních konstrukcích. V současné době jsou u moderních staveb využívány pro akumulaci tepla např. aktivované stropní železobetonové konstrukce a vnitřní dělicí konstrukce z vápenopískových či nepálených cihel. V případě, kdy není možné navyšovat hmotnost stavebních konstrukcí, lze využít alternativního způsobu akumulace tepla prostřednictvím tzv. materiálů s fázovou změnou (PCMs – Phase Change Materials). Příspěvek doc. Ostrého je tak zaměřen na seznání s principem akumulace latentního tepla prostřednictvím PCMs a příklady aplikací ve stavebních konstrukcích a jejich vliv na vnitřní tepelné mikroklima.
 
Třetí blok je zaměřen na problematiku zateplení z interiéru. Jako první vystoupí Ing. Pavel Matoušek ze společnosti Rockwool a představí systém Inrock, který tvoří speciální hydrofilní izolační deska z kamenné vlny a jednotlivé doplňky – malty a omítky. Systém je určitou obdobou ETICS, a to včetně montážního postupu. Ing. Pavel Šťastný ze společnosti Remmers CZ vystoupí s příspěvkem Tepelné mosty bytových staveb a jejich eliminace kapilárně aktivním vnitřním zateplením iQ Therm. V příspěvku jsou diskutovány hranice možností systému a nutná další opatření v oblasti mikroklimatu, kterými lze předejít růstu plísní v bytech. Jaká jsou rizika vnitřního zateplení obvodových plášťů pro statickou bezpečnost staveb je název příspěvku doc. Ing. Jana Paška, Ph.D., z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Po aplikaci vnitřního zateplení je eliminována pozitivní teplotní a tepelná interakce obvodových stěn s vnitřním prostředím budovy. Dojde ke zvýšení vlivu nesilových účinků teplotních změn vnějšího prostředí na systém budovy a k následnému významnému nárůstu namáhání obvodových stěn i konstrukcí přilehlých. Příspěvek je zaměřen na analýzu namáhání a přetvoření obvodových a nosných konstrukcí a rizika jejich porušení. Dlouhodobé zkušenosti s konstrukcemi rodinných domů s termoizolační vrstvou umístěnou na interiérové straně bude interpretovat doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., z VŠTE.
 
Poslední, čtvrtý blok je věnovaný problematice vnějšího zateplení. Zahájí Ing. Blanka Richtrová, která představí nové materiály pro vnější zateplení ETICS divize WEBER ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ. Fenolické pěně a vakuovým izolacím se ve svém příspěvku bude věnovat Leoš Červenka. Zkušenosti z návrhu a provádění sanace bytového domu zahrnující opravu fasády, kde je navrhováno nové zateplení na již provedené zateplení z minulosti, konstrukce balkónů atd., jako příklad použití tradičních technologií k rekonstrukci a sanaci objektu jsou předmětem příspěvku doc. Dr. Ing. Luboše Podolky z VŠTE. Na závěr se s Ing. Jiřím Ježkem podíváme na zateplení z požárního hlediska.
 
Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách školy ZDE. Zájemci o účast se mohou přihlásit přes e-mail: defektybudov@email.cz do 8. 11. 2013. V případě nenaplnění kapacity bude možné přihlášení i po tomto termínu.
Jan Plachý