Konference, semináře

Konference Inženýrský den 2016

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) a Stavební veletrhy Brno pořádají ve středu 20. dubna 2016 od 10 h Inženýrský den, který je zároveň zahajovací konferencí Stavebních veletrhů Brno 2016. Konference má název VODA – POVODNĚ – SUCHO. Místem konání je sál Rotunda, Pavilon A na brněnském výstavišti.

Seminář je zaměřen na situaci vodních zdrojů na našem území v důsledku změny klimatu a na možnosti, jak následky negativních dopadů omezit různými adaptačními nebo ochrannými opatřeními. Účast bude zajímavá nejenom pro stavební inženýry a techniky a vodohospodáře, ale i pro zástupce veřejné správy, neboť součástí Stavebních veletrhů Brno bude nabídka konsultací k podmínkám realizace různých stavebních projektů.

Program
BLOK 1 – Klimatické změny:
1. Stav vodních zdrojů v ČR a změna klimatu
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně a Ústav pro výzkum globální změny AV ČR, v. v. i. , v Brně;

2. Plány pro zvládání povodňových rizik na území ČR
Ing. Karel Drbal, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i., pobočka Brno;

3. Výskyt zemědělského a hydrologického sucha na území ČR a jak mu vzdorovat
RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., Ing. Eva Soukalová, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno;

4. Opatření pro omezení důsledků změny klimatu – Generel chráněných území pro akumulaci povrchových vod
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vodního hospodářství;

5. Přírodě blízké přístupy k omezení následků povodní a sucha a jejich uplatnění v ČR
Ing. Kristýna Nevšímalová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

BLOK 2 – Strategie a technická opatření proti hydrotechnickým extrémům:
6. Technická opatření k ochraně před povodněmi a posuzování jejich efektivity
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., ČVUT, Fakulta stavební, katedra hydrotechniky;

7. Příprava a realizace Opatření ke snížení povodňových rizik na horní Opavě, probíhající rekonstrukce vodního díla Šance
Ing. Petr Březina, Povodí Odry, státní podnik;

8. Možnosti uplatnění regulace staveb drenážního odvodnění zemědělských pozemků
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., pracoviště Pardubice;

9. Monitoring povodní a sucha a informační systémy v ČR
Ing. Daniel Pokorný, Odbor státní správy ve VH a správy povodí, B. Sc. Zdeněk Hošek, Ministerstvo zemědělství ČR.

Přihlášení
Autorizované osoby se můžou registrovat na stránkách ČKAIT zde.
Ostatní na e-mail: info@ckait.cz, kontaktní osoba Ivana Peřková, tel.: 227 090 223.
Členové ČKAIT, ČSSI a studenti mají vstup na Inženýrský den 2016 po registraci zdarma.

tisková zpráva, wd