Konference, semináře

Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT

Informační centrum ČKAIT pořádá přípravné semináře k autorizačním zkouškám. V prvním pololetí 2011 jsou vypsány tři termíny dvoudenních kurzů.
Hlavní témata semináře
● Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti;
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
● Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě; obchodní zákoník; občanský zákoník; živnostenský zákon; obchodní rejstřík; postupy při uzavírání smluv; smlouva o dílo ve výstavbě; kupní smlouva, zadávání veřejných zakázek;
● České technické normy a technické požadavky na výrobky;
● Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky.
 
Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.
Přednášejí Ing. Bohumil Rusek, JUDr. Jana Spěváková, Ing. Vojtěch Kaisler (dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy).
 
Termíny
● 18.–19. 1. 2011 (SS 0118)
● 22.–23. 3. 2011 (SS 0322)
● 10.–11. 5. 2011 (SS 0510)
 
Všechny semináře probíhají v domě ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, posluchárna v 1. patře. Vložné činí  3200 Kč. V ceně kurzu je publikace Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb., která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů.)
Elektronická přihláška na jednotlivé semináře je zde. Dotazy, týkající se přípravných seminářů, můžete směrovat na Evu Stropkovou, tel. 227 090 211, e-mail: estropkova@ckait.cz.
mi