Konference, semináře

Seminář Cesta k udržitelnému stavění – CESBA

Česká komora architektů ve spolupráci s Krajem Vysočina a Energetickou agenturou Zlínského kraje v rámci projektu CEC5 připravila semináře Cesta k udržitelnému stavění s pomocí zjednodušeného, volně přístupného nástroje pro hodnocení míry udržitelnosti budov CESBA (Common European Sustainable Building Assessment – Jednotné evropské hodnocení udržitelnosti budov).
CESBA je iniciativou, která podporuje udržitelnost výstavby a prostředí v Evropě, cestou harmonizace vysokého počtu dosud existujících různorodých systémů hodnocení udržitelnosti vystavěného prostředí v Evropě.
Součástí iniciativy je rovněž nástroj CESBA, který byl vyvinut v rámci projektu CEC5 jako otevřený, volně přístupný návod k udržitelnému projektování, stavění a zjednodušenému hodnocení dosažených výsledků. Během vývoje nástroje CESBA byly odborníky ze 12 evropských zemí diskutovány základní evropské metodiky a ukazatele pro měření a hodnocení udržitelnosti budov a vystavěného prostředí a zkušenosti s nimi. Výsledky byly zhmotněny v novém, zjednodušeném nástroji, určeném pro masové užití.
V běžné praxi současného stavebního a realitního trhu jsou to zejména developeři a investoři, koho zajímá certifikace budov, do kterých investují. Aby byl nástroj CESBA přínosnou a metodickou pomůckou na cestě k udržitelnosti staveb, je zaměřen na potřeby uživatele. Ve výsledku bude fungovat v rámci evropské subsidiarity – každý subjekt si zásady implementuje do svého prostředí, v souladu s místními podmínkami a legislativou.
Nástroj CESBA integruje certifikační procesy, odbornou přípravu, projektování, výběrová řízení, výstavbu a užívání staveb s ohledem na společenské danosti a potřeby. Zohledněny jsou všechny části a složky stavebního a uživatelského procesu, všechny aspekty životního cyklu budov.
 
Termíny
● 2. 9. 2014, Ostrava, INTOZA, s. r. o., Varšavská 1583/99, Ostrava-Mariánské Hory,
● 9. 9. 2014, Praha, Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1,
● 16. 9. 2014, Zlín, sídlo Zlínského kraje, budova č. 21 areálu Svitu, Třída Tomáše Bati 21, Zlín,
● 30. 9. 2014, Jihlava, budova Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
 
Národní školicí program obsahuje celkem tři balíčky výukových programů obsahově strukturovaných podle stupně odbornosti tří cílových skupin: A – široká veřejnost, drobní investoři; B – rozhodovací složky, politici, investoři; C – odborníci – školitelé, výkonná složka.
 
Program A
I. Současný stav – vliv budov na globální ekologické problémy;
II. Co je udržitelnost ve výstavbě – specifikace pojmu udržitelnosti ve vztahu k činnostem, souvisejícím se stavebním průmyslem, kritéria posuzování udržitelnosti;
III. Možnosti snižování negativních dopadů stavby na životní prostředí udržitelnosti.
Program B
IV. Důvody k certifikaci, možnosti, praktické využití společného certifikačního nástroje CESBA;
V. Příklady budov posuzovaných nástrojem CESBA v rámci projektu CEC5.
Program C
VI. Cesta k CESBA – Common European Sustainable Building Assessment / Jednotné evropské hodnocení udržitelnosti budov. Existující certifikační nástroje, vývoj společného evropského hodnoticího nástroje;
VII. CESBA – školení.
 
Přednášejícími jsou Dalibor Borák, Renata Vrabelová, Jiří Čech, Miroslav Misař, Pavel Koláček.
Pozvánku s termíny, strukturou školení a programem najdete zde.
Registrovat se můžete zdarma u Dity Pavelkové, dita.pavelkova@cka.cc.
 
Česká komora architektů je společně s dalšími 11 evropskými partnery zapojena do nadnárodního projektu CEC5 Demonstrace energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, který je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a míry udržitelnosti při výstavbě a obnově veřejných budov. Nástroj CESBA je výstupem části WP4 evropského projektu CEC5.
Projekt byl vyhlášen jako strategická výzva a patří v rámci strukturálních fondů do operačního programu Nadnárodní spolupráce, Central Europe (CE, strategická koncepce č. 5 C5). Je financován Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF). Viz také www.projectcec5.eu nebo http://wiki.cesba.eu.
mi podle podkladů pořadatele