Konference, semináře

Seminář Dotčené orgány v procesech podle stavebního zákona pořizování územně plánovací dokumentace

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Dotčené orgány v procesech podle stavebního zákona pořizování územně plánovací dokumentace (dotčené orgány ve výstavbě). Koná se 11. 3. 2013 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na působení dotčených orgánů v jednotlivých etapách pořizování územně plánovací dokumentace, při procesech v rámci rozhodování v území a procesech podle stavebního řádu.
Seminář určen pro pořizovatele územně plánovací dokumentace, investory (stavebníky), úředníky, developery, projektanty, pracovníky vykonávající inženýrskou činnost ve výstavbě, pracovníky jednotlivých dotčených orgánů, orgány územního plánování, stavební úřady, obecní úřady, krajské úřady a ostatní zaineresované orgány, instituce a pracovníky.
 
Lektoři:
Ing. Tomáš Sklenář, MMR
Ing. Marcela Pavlová, MMR
 
Program:
● Územní plánování:
– kdy dotčené orgány uplatňují stanoviska a kdy závazná stanoviska;
– jak se nově posuzují varianty řešení a jak se vybírá výsledná varianta;
– nový přístup k povolování vybraných staveb v nezastavěném území;
– územní studie jako podklad pro rozhodování;
– spojení procesů vyhodnocování vlivů a pořizování ÚPD a nové náležitosti procesu;
– kompenzační opatření a zajištění jejich závaznosti;
– územní rezervy a rozhodování v nich;
– nový přístup k projednávání zadání ÚPD;
– novinky v projednávání ÚPD z pohledu dotčených orgánů;
– nová pravidla k uplatňování stanovisek dotčených orgánů k připomínkám a námitkám;
– souhlasy mlčky (marným uplynutím lhůty;
– novinky v obsahu všech druhů ÚPD (včetně omezení, co lze vyžadovat);
– omezení předkupního práva;
– náhrady za změny v území, které by v řádu milionů Kč hradil dotčený orgán;
 
● Změny ve výkonu státní správy;
● Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti;
● Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
– druhy územních rozhodnutí,
– územní řízení,
– zjednodušené územní řízení,
– veřejnoprávní smlouva,
– společné územní a stavební řízení,
– územní souhlas,
– společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby,
– výjimky z obecných požadavků na výstavbu;

● Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
– stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení;
– jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení;
– stavební řízení;
– veřejnoprávní smlouva;
– oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora;
– změny staveb před jejich dokončením;
– užívání staveb;
– odstraňování staveb;
– vybrané činnosti ve výstavbě;

● Informace o novelách prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.

 

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
e-mail: podlesakova@abf-nadace.cz

On-line přihláška zde.
wd