Konference, semináře

Seminář Obchodní podmínky v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce

Nadace ABF a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Obchodní podmínky v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce, konaný dne 26. 11. 2010 od 9 h na adrese Nadace ABF, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na užívání obchodních podmínek při uzavírání obchodních smluv, stanovení obchodních podmínek při zadávání veřejných zakázek – začlenění obchodních podmínek do soustavy zadávací dokumentace stavby (souvislosti s jinými částmi ZD) – přehled a charakteristika dříve vydaných a používaných obchodních podmínek pro provádění stavby – podrobný výklad a aplikace Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby, vydaných v roce 2007 podle § 273 obchodního zákoníku SIA – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které zpracoval Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR ve spolupráci se Svazem drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve výstavbě. Tyto obchodní podmínky standardizují obchodní, právní, organizační a ekonomické vztahy účastníků tuzemské investiční výstavy v procesu provádění staveb a jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v této oblasti (jejich znění posluchači obdrží jako součást předaných materiálů).
Je určen pro zadavatele veřejných zakázek (zejména pracovníky státní správy a samosprávy, zabývající se zadáváním veřejných zakázek), zhotovitele staveb, manažery projektu, pracovníky obchodních útvarů a útvarů přípravy zakázky, investory (stavebníky), objednatele staveb, soukromé i veřejné, konzultační inženýry a poradenské firmy z oblasti zadávání zakázek, sjednávání obchodních smluv na stavby a provádění inženýringu ve výstavbě.
 
Odborný garant:
Ing. Petr Serafín, místopředseda představenstva České společnosti pro stavební právo (ČSpSP), pracovník Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 
Lektoři:
Spoluautoři Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby s dlouholetými zkušenostmi při uzavírání obchodních smluv, zadávání veřejných zakázek a provádění staveb:
– Ing. Petr Serafín,
– Ing. Jiří Košulič – vedoucí expertní skupiny pro veřejné zakázky Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, generální ředitel RTS, a. s. Brno.
 
Oba přednášející jsou členové Rady pro kvalifikaci Systému certifikovaných stavebních dodavatelů při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
 
Program:
9.00 Úvodní část: OP při zadávání veřejných zakázek
● Zadávací dokumentace staveb – náležitosti a stručný obsah jednotlivých částí dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
● Obchodní podmínky – jejich postavení v obchodním právu a způsob využití při uzavírání obchodních smluv,
● Obchodní podmínky při zadávání veřejných zakázek,
● Přehled a charakteristika rozhodujících obchodních podmínek pro přípravu a provádění staveb vydávaných mezinárodními organizacemi (zejména OP FIDIC) a vydaných v tuzemsku.
 
10:30 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby, vydané SIA – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR
● Účel, zpracování a obecné použití Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby
● Výklad k jednotlivým částem Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby – 1. část – části I–XI:
– obecná ustanovení,
–povinnosti objednatele,
– povinnosti zhotovitele, podzhotovitelé,
– předmět a rozsah díla,
– cena díla, změna ceny, platební podmínky,
– vlastnictví díla a nebezpečí škody, pojištění, bankovní záruky.
 
● 12.30 Výklad k jednotlivým částem Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby – 2. část – části XII–XXV:
– staveniště a provádění stavby,
– technologická zařízení,
– bezpečnost práce,
– kontroly, zkoušky, revize,
– předání a převzetí díla,
– odpovědnost za vady díla,
– smluvní pokuty,
– změna smlouvy, odstoupení od smlouvy, vyšší moc,
– řešení sporů.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková,
Nadace ABF, Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
 
wd