Konference, semináře

Seminář Právní požadavky ve stavebnictví, příprava na autorizaci ČKAIT – právní část

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Právní požadavky ve stavebnictví, příprava na autorizaci ČKAIT – právní část. Koná se 14. 11. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Odborný garant:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
 
Seminář je součástí programu realizovaného Nadací, cíleného na úspěšné složení autorizačních zkoušek ve smyslu zákona č. 360/92 Sb. Cílem semináře je předat posluchačům základní znalosti a i podklady v právních předpisech potřebné pro plnění jim přidělených odpovědností a pravomocí ve stavební praxi. Seminář poskytuje základní informace o právních požadavcích a jejich vzájemných vazbách v průřezu všech fází přípravy a realizace staveb. Jsou zdůrazněny ty požadavky, jejichž znalost je vyžadovaná při autorizačních zkouškách pro vybrané činnosti ve výstavbě ve smyslu § 46 stavebního zákona. Dále se obsah semináře zaměřuje i na právní předpisy, které tvoří základ pro dozorovou činnost státních a správních orgánů prováděnou ve stavebnictví. Seminář je zejména zaměřen na praktické uplatnění právních požadavků při práci projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru, koordinátora BOZP, zástupce stavebních úřadů a dotčených orgánů.
Seminář určen pro pracovníky všech oblastí investiční výstavby – investorsko-inženýrské, projektové, zhotovitelské i dozorové, jejichž činnost je dána nebo jinak souvisí s právními a dalšími obecně platnými předpisy. Stavební inženýry a techniky, kteří mají zájem o získání autorizace k výkonu vybraných činností ve výstavbě.
 
Základní body programu semináře:
– Charakteristika dílčích fází výstavby,
– Poslání a vzájemné vazby účastníků výstavbového procesu,
– Přehled právních požadavků ve stavebnictví, jejich charakteristika a systematické uspořádání,
– Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy,
– Veřejný zájem – pravomoci stavebního úřadu,
– Dozorová činnost ve stavebnictví,
– Úloha dotčených orgánů a související právní požadavky,
– Požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění staveb,
– Právní a jiné požadavky v dopravním stavitelství,
– Podmínky a postupy plnění autorizačního zákona,
– Právní požadavky na vedení záznamů a dokladů z přípravy a realizace staveb.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd