Konference, semináře

Seminář Technologie betonu

VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců zve na vzdělávací seminář Technologie betonu. Koná se 19.–21. 1. 2011 na VUT na adrese Veveří 95, 602 00 Brno. Seminář je součástí vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT ČR a je zařazen v akreditovaných programech celoživotního vzdělání ČKAIT: A3 – 3 body.
Cílem semináře je prohloubit znalosti účastníků v oblasti technologie betonu. Informace o zásadních vlastnostech a chování betonu a jeho složek. Typy a vlastnosti plniv jak přírodních, tak i uměle vyrobených, případně recyklovaných. Funkce a typy příměsí v betonech a využití přísad do betonů. Zkoušení vlastností čerstvých a zatvrdlých betonů. Technologie výroby mezerovitých, lehčených a těžkých betonů. Vysokohodnotové a vysokopevnostní betony, čerpatelné, samozhutnitelné normální a lehké betony. Seznámení se souvisejícími ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO a s platnou legislativou pro uvádění výrobků na trh. Poznatky a problémy se zaváděním ČSN EN 206-3 v ČR. Kontrolní činnost při výrobě betonu a betonových výrobků.
Seminář je určen především pro technology, vedoucí výroby ve výrobnách stavebních dílců, vedoucí výroby ve výrobnách betonu, pro pracovníky zkušeben, případně pro projektanty v oboru průmyslových a dopravních staveb. Praktická část, zejména zkoušení čerstvých a zatvrdlých betonů, v laboratořích.
 
Odborný garant:
Doc. Ing. Rudolf Hela, CSc., tel.: 541 147 508; e-mail: hela.r@fce.vutbr.cz
 
Přednášející:
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. (VUT v Brně, FAST, ÚTHD)
Doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. (VUT v Brně, FAST, ÚTHD)
Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. (VUT v Brně, FAST, ÚTHD)
Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (Kloknerův ústav ČVUT)
Ing. Petr Schořík (Českomoravský cement, a. s.)
Ing. Jiří Vlašimský (SIKA CZ, s. r. o.)
Ing. Lubomír Keim, CSc. (VUPS Praha)
Ing. Vlastimil Hela (Mapei, spol. s r. o.)
Ing. Adam Hubáček, Ph.D. (VUT v Brně, FAST, ÚTHD)
 
Uzávěrka závazných přihlášek je 7. 1. 2011. Zde najdete program semináře a přihlášku.
 
Vyplněnou přihlášku je možno zasílat:
E-mailem: 2350@fce.vutbr.cz
Faxem: 541 147 502
Poštou: VUT v Brně FAST, ÚTHD, Veveří 95, 602 00 Brno
 
tisková zpráva, wd