Konference, semináře

Seminář Vady stavebního díla, jejich identifikace a způsoby odstraňování

Česká stavební společnost zve na odborný seminář Vady stavebního díla, jejich identifikace a způsoby odstraňování (hrubá stavba, vnitřní a dokončovací práce). Koná se 7. 6. 2012 od 9 h na adrese ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 414, 4. patro.
Seminář si klade za cíl zkvalitnit práci účastníků stavebního řízení zejména na pozemních stavbách. Zaměřuje se na činnosti osob provádějících projektovou dokumentaci, realizaci staveb vč. technického dozoru na stavbě, soustřeďuje se na opakující se vady v projektové dokumentaci a při realizaci staveb, upozorňuje na nutnost průběžné kontrolní činnosti.
Seminář je určen pro stavebníky staveb financovaných z veřejných rozpočtů, stavebníky ostatních staveb, bytová družstva, společenství vlastníků, pro pracovníky stavebních úřadů, pro projektanty a zhotovitele.
 
Odborný garant:
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., spoluautor publikace Stavební, autorský a technický dozor investora, Praha
 
Přednášející:
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Ing. Miloslava Popenková, CSc.
Ing. Václav Pospíchal
 
Program:
Vztah stavebníka, projektanta a zhotovitele
– Kontrola projektové dokumentace, nejčastější vady projektové dokumentace v závislosti na rozsahu a obsahu projektové dokumentace. Předmět smlouvy o dílo ve vztahu k zodpovědnosti za projektovou dokumentaci. Příklady vad v realizaci projektové dokumentace
– Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Kontrola projektové dokumentace. Závady v projektové dokumentaci. Odpovědnost projektanta, zhotovitele a stavebníka za závady v projektové dokumentaci. Příklady možných sporů a jejich řešení.
 
Vady vnitřních a vnějších povrchových úprav
– Vady projevující se v realizaci vnitřních a vnějších omítek, vnitřních a vnějších obkladů, sanačních omítek a zateplovacích systémů
 
Vady podlahových souvrství
– Vady projevující se v realizaci podkladních a nášlapných vrstev podlah (betonových, anhydritových, stěrek, dlažeb, dřevěných a laminátových podlah)
 
Vady při provádění vnějších zateplovacích systémů (ETICS) vč. klempířských prvků
– Vady projevující se v realizaci ETICS vč. klempířských prvků.
 
Obsah a rozsah dozorových činností na stavbě
– Pracovní náplň funkce TDS během provádění stavby. Dokumentování kontrolních činností. Stavební deník. Přejímka díla a vydání kolaudačního souhlasu. Kontrola cen za prováděné práce. Vady, poruchy a reklamace (příklady).
 
Organizační pokyny:
Přihlášku na seminář zašlete na adresu: Česká stavební společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
fax: 221 082 629, e-mail: stavební@csvts.cz.
Při nižším počtu přihlášených účastníků si pořadatel vyhrazuje právo změny termínu. O takové změně budou přihlášení včas informováni e-mailem.
 
wd