Konference, semináře

Seminář Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2016

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava spolu s firmou Minova Bohemia, s. r. o., pořádají ve dnech 18.–19. února 2016 již 21. ročník mezinárodního semináře Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí. Místem konání bude Nová aula VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba.

Seminář se koná pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES, ČKAIT a předsedy Českého báňského úřadu.

Hlavní témata semináře
– Využití moderních technologií a materiálů pro zvýšení bezpečnosti a odstraňování poruch a havárií v podzemním stavitelství a hornictví;
– Aplikace nových materiálů a technologií pro stabilizaci důlních děl ve složitých přírodních podmínkách a velkých hloubkách (kotvení a svorníkování, nové materiály pro stavbu zakládkových pasů, pro kombinované výztuže, pro těsnicí a protivýbuchové hráze apod.);
– Nové poznatky z oblasti materiálů a technologií pro zpevňování a těsnění horninového masivu a stavebních konstrukcí;
– Zkušenosti z realizací v oblastech hornictví, podzemního a pozemního stavitelství a geotechniky;
– Rozvoj technologií zpevňování a těsnění hornin a horninového masivu;
– Problematika stabilizačních opatření při ražení podzemních děl v zastavěných územích;
– Těsnění podzemních konstrukcí a izolace proti vodě.

Účast na semináři je ohodnocena 2 body v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Garanty semináře jsou prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., a Ing. Petr Kučera.

Pořadatelé zvou všechny zájemce k účasti i k prezentaci na semináři. Pro přihlášení využijte formulář, který je dostupný ZDE, kde po registraci získáte identifikační číslo, které dále využijete při úhradě účastnického poplatku bankovním převodem.

Uzávěrka přihlášek k účasti je 29. ledna 2016.

Sekretariát semináře
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Hana Sedlářová
Tel.: +420 597 321 943
E-mail: hana.sedlarova@vsb.cz

wd