Konference, semináře

Semináře NSC v prosinci 2012

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborné semináře, které pořádá v měsíci prosinci. Místem konání je Bauerova 10, 603 00 Brno, areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro. Začátek je vždy v 9 h.
Diagnostika stavebních konstrukcí, hodnocení konstrukcí, vady a poruchy – 5. prosince 2012
Přednášející: Ing. Pavel Schmid, Ph.D.; Ing. Petr Cikrle, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.; Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.
 
Posláním semináře je zaměřit se na problematiku stavebně-technických průzkumů, měření a monitorování fyzikálních vlastností stavebních konstrukcí. Dále se bude věnovat tématu hodnocení kvalitativního stavu objektů a konstrukcí. Pozornost bude věnována také příčinám poruch a havárií na stavebních konstrukcích a jejich předcházení.
Bližší informace a elektronická přihláška ZDE.
 
Energetická náročnost budov dle nových předpisů – 6. prosince 2012
Přednášející: Ing. Jiří Šála, CSc.
 
Seminář je zaměřen na energetickou náročnost budov dle nových předpisů. Cílem je seznámit posluchače s novinkami v předpisech o energetické náročnosti budov, zejména zákonem č. 318/2012 Sb. (novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií), novou vyhláškou o energetické náročnosti budov, příslušnými TNI, ČSN 73 0540-2 v platném znění.
Bližší informace a elektronická přihláška ZDE.
 
Novela zákona o DPH 2013 – 7. prosince 2012
Přednášející: Ing. Jana Rusmanová
 
Posláním semináře je zaměřit se na výklad důležitých změn v oblasti zákona o dani z přidané hodnoty, jejichž účinnost je navrhovaná od 1. 1. 2013. Obsah semináře bude dále zaměřen konkrétněji na nová registrační pravidla, identifikované osoby, na drobné změny pravidel pro určení místa plnění, nová pravidla pro obsah, vystavování a uchovávání daňových dokladů, změny ustanovení týkajících se plnění osvobozených od daně, atd. Seminář bude doplněn i o konkrétní příklady z praxe. Na závěr bude věnován prostor konzultacím sporných případů.
Bližší informace a elektronická přihláška ZDE.
 
Efektivní prezentace – 11. prosince 2012
Přednášející: Ing. Zdeněk Šindelka
Seminář je zaměřen na aktivní trénink zásad postupů a techniky úspěšné komunikace při prezentaci výrobků projektů, výsledků, apod. Účastníci semináře si osvojí principy přípravy a sestavování prezentace tak, aby podporovala očekávané cíle a schopnost zajistit soulad verbální a neverbální složky komunikace při prezentaci pro zákazníky a obchodní partnery. Dále se naučí dovednosti přizpůsobit prezentaci cílové skupině účastníků, naučí se sestavit zajímavou, živou, přínosnou a kreativní prezentaci.
Bližší informace a elektronická přihláška ZDE.
 
Novela stavebního zákona 350/2012 Sb. – 12. prosince 2012
Přednášející: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., JUDr. Eva Řehořková
 
Cílem semináře je účastníky informovat o základních bodech novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a také, jaké přináší zjednodušení. Dále se seminář zaměří na vysvětlení nových pojmů, změny v úseku územního rozhodování (spojení územního souhlasu podle (§ 96a) se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva, kdy se nevyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí, oznámení o zahájení územního řízení, postup při sloučení územního a stavebního řízení, atd.) V neposlední řadě se seminář bude věnovat realizaci staveb a zařízení (stavební povolení, realizace stavby na základě certifikátu autorizovaného inspektora, možnost změny stavby před jejím dokončením, odstranění stavby) atd.
Bližší informace a elektronická přihláška ZDE.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Svobodová
Národní stavební centrum, s. r. o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
tel.: 541 159 448, 725 076 209
 
wd