Konference, semináře

Zakládání staveb Brno 2010

Již 38. ročník konference se zahraniční účastí, pořádané Českou geotechnickou společnost ČSSI se uskuteční ve dnech 8.–9. listopadu 2010 v hotelu Voroněž v Brně.
Letošní ročník je zaměřen na interakci geotechnických konstrukcí s prostředím.
Z programu
* Geofyzikální měření sesuvů Štramberk a Horní Žukov
* Normy pre geotechnický a inžinierskogeologický prieskum na Slovensku
* Seismická tomografie, cesta ke geotechnickému posouzení prostředí
* Takagi-Sugeno fuzzy model pre predikci výkonu razenia
* Výzkum vlivu vlhkosti písků na jejich smykovou pevnost
* Efekt vyztužování nesoudržného materiálu na příkladu diskontinuitního matematického modelu PFC svahu násypu
* Parametry CBR a IBI materiálů do zemních konstrukcí dopravních staveb
* Kotvená pilotová stěna – zpětná analýza výsledků
* Numerické modelování dynamické odezvy vibrování piloty
* Modelování pažicích konstrukcí pomocí MKP
* Mechanizmy spojování obkladových prvků a geosyntetik v opěrných konstrukcích z vyztužené zeminy a jejich spolehlivost
* Nový experiment s tlakem v klidu sypkého písku – otáčení kolem vrcholu
* Stanovení vývoje stavu napjatosti v průřezu tunelové ocelobetonové výztuže dle teorie spolupracujících prstenců
* Zkušenosti z ražeb královopolského tunelu a ovlivnění povrchové zástavby v oblasti ulic Chodské a Hradecké
* Dlouhý tunel Kubačka na dálnici D8
* Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí
* Doporučení pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle EC
* Technologie stříkaných jílů
 
Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.
 
Kontakt
SEKURKON, s. r. o.
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel. 549 131 555, fax 541 236 510,
916 473, 224 923 171, fax: 224 910 684
 
mi