Aktuality

Praha má komisi pro kontroverzní výstavbu

Odborníci z oblasti architektury, urbanismu, krajiny a památkové péče v pátek převzali jmenovací dekrety do Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Nový nezávislý poradní orgán se bude vyjadřovat k záležitostem, které mohou zásadním způsobem ovlivnit obraz metropole.  

Galerie Stromovka, projekt zástavby kopce Vidoule v chráněném přírodním parku, návrh polyfunkční budovy přezdívané Lední medvěd v Dejvicích nebo demolice nárožního domu Václavského náměstí kvůli výstavbě nové budovy. Témata, která vzbuzují ostré reakce odborníků a znepokojení veřejnosti, nyní dostanou šanci být posouzena nezainteresovanými autoritami.
V Gremiální radě IPR zasedne celkem třináct členů. V devíti případech jde o externí experty. Řadu odborníků pak doplní ředitel IPR Praha, ředitel Sekce plánování města IPR Praha, ředitel Sekce detailu města IPR Praha a ředitel Sekce strategií a politik IPR Praha. Jejich společným úkolem bude posuzovat stanoviska k významným projektům, projednávat odborné oponentury k rozhodnutím městských částí a veřejné správy hlavního města Prahy, podávat podněty k podpoře vhodných opatření k rozvoji obrazu města.
„Odborné závěry nám poslouží jako důležitý podklad pro stanoviska a vyjádření k projektům, které vstupují do krajinného, kulturního a historického kontextu Prahy,“ řekl Tomáš Ctibor, pověřený řízením IPR Praha.
Mezi respektovanými osobnostmi, které zasednou v radě, figurují například architekt Josef Pleskot, profesor architektury Martin Rajniš nebo historik umění Richard Biegel působící v Klubu Za starou Prahu a na Filozofické fakultě UK. Nechybí ani osobnosti s dlouhodobými zkušenostmi ze zahraničí jako Miroslav Šik, který dlouhodobě působí jako architekt a profesor v Curychu nebo Ivan Reimann, profesor architektury na technické univerzitě v Drážďanech.
Externí odborníky jmenoval Tomáš Ctibor, pověřený řízením IPR Praha, s přihlédnutím k nominacím výzkumných organizací, vysokých škol, profesních a odborných organizací.
Gremiální rada na svém prvním ustavujícím zasedání zvolila předsedou architekta Martina Rajniše, místopředsedy kunsthistorika Richarda Biegla a Tomáše Ctibora, pověřeného řízením IPR Praha.
Termín příštího zasedání, jehož tématem bude Severní pražský diametr, byl stanoven na 3. října 2014. 
„Praha by měla hledat hierarchii veřejných prostranství a kompozici, z toho důvodu bychom měli věnovat pozornost hlavním městským třídám a metropolitním osám. Od první republiky se v Praze konstituuje takzvaný Severní diametr. Dodnes spojuje letiště na západě s Černým Mostem na východě. Chtěli bychom prodiskutovat, zda je reálné podporovat takovou metropolitní třídu,“ pronesl na zasedání rady její člen Roman Koucký, architekt z IPR Praha.
tisková zpráva IPR
 
Externí členové Gremiální rady IPR PRAHA dle funkčních období
Jednoleté funkční období
Ing. arch. Martina Bártová
Ing. arch. Boris Redčenkov
Prof. dipl. arch. Miroslav Šik
Dvouleté funkční období
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Prof. h. c. Dr. Ing. Václav Liška Dr. h. c.
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
Tříleté funkční období
Ing. arch. Josef Pleskot
Prof. arch. Martin Rajniš
Prof. Ing. arch. Ivan Reimann