Průmysl a obchod

Odborná Platforma historických oken zve k diskusi

Na podzim 2016 vznikla z iniciativy Dřevařského ústavu (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.) a firmy Woodexpert, s. r. o., nová diskusní platforma odborníků, která se zaměřuje na problematiku historických oken a současných stavebních požadavků. V únoru 2017 proběhlo za aktivní účasti specialistů Národního památkového ústavu a zástupců České komory lehkých obvodových plášťů první otevřené setkání. 

Členy Platformy jsou odborníci nejrůznějšího zaměření a jejich společným úsilím je najít taková řešení, která umožní jak splnění opodstatněných požadavků dnešní doby, tak i záchranu vzácného dokladu umu našich předků. Náplní jejich práce je nalézt soulad mezi technickými, legislativními a památkovými požadavky na okna.
Cíle otevřeného sdružení bez právní subjektivity jsou:
● umožnit svobodnou, nestrannou a konstruktivní diskusi odborníků ze všech zainteresovaných stran;
● hledat řešení nebo alespoň popis problémových míst v oblasti legislativy, techniky, technologie a památkové péče o historická okna;
● podporovat studium problematiky, shromažďování a výměnu poznatků a informací;
● do budoucna se stát poradním hlasem a platformou pro řešení konkrétních problémů spojených s historickými okny.

Na základě stanovených cílů vznikly tři odborné specializované komise – legislativní, technická a památková.

Co chceme od historických oken dnes?
Všeobecně asi panuje shoda na tom, že chceme chránit historické dědictví a zároveň chceme masivně snižovat spotřebu energií. Oba přístupy mají oporu v zákonech i institucích. Platforma si klade za cíl hledat optimální cestu a odpovědi na tyto otázky.
● Stará konstrukční řešení oken fungují v praxi celá staletí, tak proč nevyhovují v dnešních výpočtech? Kde je chyba?
● Co vlastně zaslouží ochranu? Jakou formou?
● Co chceme víc? Kde je rozumná hranice?
● Jak stanovit pravidla pro výměnu, repasi nebo renovaci okna?
● Jak dostát platným stavebním normám?
● Jak nastavit parametry pro výrobce, stavitele i správce objektů?
● Co je společným kritériem pro různé požadavky?

Okno je již z dávné historie vnímáno jako silný architektonický, ale současně i velmi užitný prvek. V každé době mělo své opodstatnění a užitné vlastnosti. V současné době jsou nároky na historická okna tak odlišná od jejich původního účelu, že mizí z městských obytných památkových zón přímo geometrickou řadou.
Platforma je otevřená i pro další odborníky, kteří by se chtěli do diskuse zapojit. Zájemci mohou kontaktovat paní Miltnerovou z Dřevařského ústavu (miltnerova@vvud.cz).
tisková zpráva