Průmysl a obchod

Vznikla Asociace energetických specialistů

Ke dni 9. 4. 2013 vznikla Asociace energetických specialistů, o. s. AES vznikla za účelem sledování kvality nabízených služeb v oblasti energetiky staveb za přiměřené ceny.
 
Členové AES mají výhodné pojištění až do výše pojistného plnění 20 mil Kč, mohou zdarma využívat software na průkazy energetické náročnosti aj. Asociace také vytváří kontrolní software na PENB sloužící především pro laickou veřejnost (např. kupující nemovitosti).
V loňském roce vyšla na základě směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU novela zákona č. 406/2000 Sb. pod číslem 318/2012 Sb. Tato novela zákona počítala i s revizí souvisejících vyhlášek, které měly nabýt platnosti k 1. lednu 2013. To se, bohužel, z mnoha různých příčin nestalo a vyhlášky vycházejí postupně v letošním roce. Poslední vydanou vyhláškou je vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Tato vyhláška zavádí nový způsob energetického hodnocení budov, které bude nutné, jak je již všeobecně známé, nejen jako jeden z podkladů pro vydání stavebního povolení, ale i pro každý prodej či pronájem budovy. Postupně také bude nutné hodnotit všechny budovy na základě toho, kdo je vlastní a na základě jejich velikosti, resp. velikosti energeticky vztažné plochy.
Toto vše bude klást velké nároky. Zpracovatelé, kterých bude postupně přibývat, se budou setkávat s pro ně dosud neznámými budovami, stavebními systémy, materiálovými variantami, energetickými systémy a technologiemi. Svoje znalosti budou muset prokazovat nejen složením zkoušky před zkušební komisí Ministerstva průmyslu a obchodu, ale především v terénu při obhlídce staveb.
Dalším úskalím, se kterým se budou setkávat, je aplikace zákona a vyhlášky do praxe, neboť vyhláška a její text je jedna strana, druhá je však dána praxí. Jako méně problematický je například výklad, jaké foto se bude dávat na průkaz energetické náročnosti, pokud se jedná o novostavbu. Má jít o typický půdorys, čelní pohled, axonometrii či perspektivu? Problémy nastávají nejen při zpracovávání průkazů podle nové vyhlášky, ale i např. při zpracovávání energetického auditu podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., kdy ve vyhláškou předepsaném Evidenčním listu energetického auditu chybí řádek pro „Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie“, navíc předepsaný Evidenční list má komplikovaný tvar, takže jeho formátování v excelu je zbytečně složité, aniž by to přinášelo jakýkoliv praktický efekt.
Jako jeden z problémů, který vidíme, jsou nyní velmi nízké nabízené ceny průkazů energetické náročnosti, které nemohou být za nabízené ceny zpracovávané dostatečně kvalitně. Proto bychom rádi ve spolupráci s ostatními pomohli nastavit i cenovou hladinu, při které lze zpracovat průkaz zodpovědně a kvalitně. U průkazů zpracovávaných za nižší cenu bychom rádi znali jejich kvalitativní úroveň a při zjištění nesrovnalostí chceme působit na jejich zpracovatele všemi prostředky tak, aby neodváděli nekvalitní práci.
Za nesmysl lze považovat i některými subjekty nabízené průkazy energetické náročnosti zpracovávané na samostatné byty.
Je také tristní, že veřejné instituce stále letos inzerují prodej nemovitostí, aniž by uváděly jejich energetickou náročnost, čímž nejen porušují zákon, ale dávají i signál široké veřejnosti, že Průkaz energetické náročnosti vlastně být nemusí.
To vše jsou důvody, které k založení neziskového sdružení Asociace energetických specialistů vedly.
 
Co AES nabízí
● spolupráci vedoucí k vyšší kvalitě za přiměřenou cenu;
● bezplatný software pro zpracovávání průkazů energetické náročnosti (bude k dispozici v létě letošního roku);
● kontrolní software určený pro laickou veřejnost na kontrolu průkazů energetické náročnosti;
● odbornou pomoc při zpracovávání průkazů a dalších dokumentů, jež vyžadují zapsání v seznamu energetických specialistů na Ministerstvu průmyslu a obchodu;
● všem, kteří budou vykonávat svoji profesi kvalitně a zodpovědně certifikát kvality;
● výhodné pojištění;
● možnost získání razítka energetického specialisty (strojek či štoček) za výhodných podmínek;
● společný postup na trhu tak, aby v co nejkratší době byly všechny vydávané průkazy odpovídající kvality;
● společná diskusní setkání, kde bude vždy podle potřeby krátká informace o novinkách, následovat bude diskuse jak všeobecná, tak i na základě osobních kontaktů a potřeb.
 
Zakládající členové
● Ing. Zdeněk Mirvald, organizační garant;
● Ing. Roman Šubrt, energetický auditor (specialista), soudní znalec v oboru energetika budov;
● Ing. Petr Kotek, Ph.D., energetický auditor (specialista) a spoluzakladatel České rady pro šetrné budovy (www.czgbc.org);
● Ing. Jan Antonín, energetický konzultant zabývající se mimo jiné i technickou podporou iniciativy Šance pro budovy.
 
Další informace o Asociaci najdete na www.asociacees.cz.
tisková zpráva, mi