Veletrhy a výstavy

Ekologické veletrhy Brno

Aktuální možnosti čerpání peněz z Operačního programu
Životního prostředí EU budou jedním z hlavních témat
doprovodného programu Ekologických veletrhů, které
se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech
20.–22. května 2008.

Veletrhy tvoří navzájem se doplňující projekty –
Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody –
Kanalizace
Mezinárodní veletrhy pro tvorbu
a ochranu životního prostředí Envibrno.
Jejich význam
a odbornost zdůrazňuje vysoká podpora ministerstev životního
prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu, a letos
poprvé také Státního fondu životního prostředí České republiky
(SFŽP ČR).
Na první den veletrhu (20. května) je připraven blok
přednášek týkající se možností financování projektů
z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), který je
podle výše finančních prostředků druhým největším českým operačním
programem. V letech 2007 až 2013 může Česká republika čerpat
na ekologické investice více než 5,785 miliard euro, přičemž
příspěvek z evropských fondů činí téměř 4,917 miliard
eur.
 
Možnosti financování projektů čistíren odpadních vod
z OPŽP
Jednou z priorit OPŽP je financování čištění odpadních
vod, o čemž svědčí již loni vyhlášené výzvy. ČR se zavázala
naplnit směrnici o čištění odpadních vod do roku
2010. Důraz je kladen na financování stavby stokových systémů
a čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2000
ekvivalentních obyvatel*. Jde o závazek České republiky
z přístupové dohody k Evropské unii. OPŽP samozřejmě
umožňuje financovat vodohospodářskou infrastrukturu
i v malých obcích, pokud leží na území vyžadujícím
zvláštní ochranu. Tím se myslí národní parky, chráněné krajinné
oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura
2000, ochranná pásma vodních zdrojů i přírodních léčivých
zdrojů a minerálních vod. Dále chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV) a povodí vodního díla Nové Mlýny.
V současnosti je schváleno 47 projektů, náklady na ně činí
téměř čtyři miliardy korun. Podpora poskytnutá ze zdrojů Fondu
soudržnosti bude pak ve výši 2,8 miliardy korun a prostředky
SFŽP ČR by měly dosáhnout 196 milionů korun. V rámci těchto
projektů bude realizováno více než 380 km nového
kanalizačního řadu a výstavba 35 čistíren odpadních vod. Od
března do dubna běží další příjem žádostí na zlepšení
vodohospodářské infrastruktury, současně se uskutečňuje příprava
tzv. velkých projektů, u nichž náklady na jeden přesahují 25
milionů eur.
Mezi způsobilé výdaje na projekty jsou nově zahrnuty náklady
na přípravu projektu, na zpracování dokumentací pro územní řízení,
stavební povolení apod. Nově je rovněž financováno zajištění
odborného dozoru při vlastní realizaci stavby.
Mezi aktivity podporované v rámci osy 1 Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
budou patřit například výstavba, intenzifikace a rekonstrukce
čistíren odpadních vod a stokových systémů, které budou
sloužit ke snižování znečištění vod z komunálních zdrojů,
a to jak v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel,
tak i v sídlech pod tuto hranici. Dále se jedná
o projekty na zlepšení jakosti pitné vody, tedy
o výstavbu a rekonstrukci úpraven pitné vody, rozvodových
sítí, zdrojů vody i přivaděčů. Projekty budou také řešit
snížení eutrofizace vod, protipovodňovou ochranu, systém
protipovodňové informační služby, úpravy koryt toků a výstavbu
suchých poldrů. OPŽP podporuje také systémy komplexního sledování
a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod.
 
Seminář poskytne prostor i pro zkvalitnění
nakládání s odpady
Na semináři, který se bude konat ve středu
21. května, se bude hovořit též
o zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží. Přednášky se budou týkat mimo jiné
možnosti financování typových projektů, mezi které patří výstavby
nových sběrných dvorů, třídíren odpadů, systémů pro separaci
a recyklaci odpadu, výstavby nových kompostáren apod.
Odborníci budou hovořit o rekultivaci a odstraňování
starých skládek, ekologických zátěžích i o inventarizaci
kontaminovaných lokalit. „Zatím bylo v této oblasti schváleno
154 projektů, které by měly přispět k efektivnějšímu využití
asi dvou milionů tun komunálního odpadu za rok. V Česku totiž
jeho produkce stále roste a je třeba ročně vytřídit 37 tisíc
tun odpadu. Na zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží je určena do roku
2013 celková dotace 913,5 milionů eur. Dotace z Fondu
soudržnosti budou činit max. 85 procent  z celkových
výdajů na projekt, ze SFŽP ČR nebo státního rozpočtu pak 5 procent.
V roce 2008 SFŽP ČR plánuje vyhlásit výzvu na příjem žádostí
pro oblast 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží,“ uvedla
Brandtová.
 
Veletrh ukáže cestu zájemcům o projekty
i jejich dodavatelům
Na veletrhu Vodovody a Kanalizace budou mít opět
rozsáhlou expozici Ministerstvo životního prostředí ČR letos poprvé
se Státním fondem životního prostředí. Zájemci se tam mimo jiné
dozvědí jak se posuzují žádosti o výše uvedené projekty
a další podrobnosti o rozhodovacím procesu.
Česká republika se v přístupové smlouvě zavázala
k tomu, že voda z kanalizace všech obcí s více než
2000 ekvivalentními obyvateli* bude do konce roku 2010 vyčištěna
podle evropských norem, jinak se nesmí vrátit zpět do přírodního
koloběhu.
 
*Ekvivalentní obyvatel je definovaný produkcí látkového
znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku při procesu
rozkladu organického znečištění na anorganické za 5 dnů
v temnu a při teplotě 20 °C) za den.