Veletrhy a výstavy

Watenvi začíná za necelé tři týdny

Doslova za dveřmi je mezinárodní vodohospodářský a ekologický
veletrh Watenvi, který se uskuteční na brněnském
výstavišti ve dnech 25. až 27. května 2010.

Watenvi zahrnuje dva veletržní projekty: 16. ročník
mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE, jehož
pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České
republiky (SOVAK ČR) a 16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu
a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Letos
poprvé se společně s veletrhem Watenvi koná veletrh URBIS
TECHNOLOGIE.
Cílem nového modelu je vytvořit vysoce odborný veletrh, jenž
prezentuje vodohospodářské technologie, zabývá se odpadovým
hospodářstvím a současně komplexně řeší potřeby komunální sféry.
Vystavovatelé těchto projektů budou soustředěni do moderního
pavilonu P.
Odborný doprovodný program se dotkne aktuálních problémů
vodního i odpadového hospodářství a pokrývá celé spektrum
životního prostředí v Evropské unii. Podílejí se na něm čtyři
rezorty: ministerstvo životního prostředí, zemědělství, průmyslu a
obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj. Odborným garantem
vodohospodářské části doprovodného programu je SOVAK ČR.
Aktuální informace přinese seminář Nová legislativa
v oboru vodního hospodářství
, který se uskuteční první
den veletrhu. Vystoupí na něm odborníci z MŽP, MZe a MMR.
Seminář se zaměří na novelu vodního zákona, kterou nedávno schválil
Senát.
 
O financování vodohospodářské
infrastruktury
Zájemci se na veletrhu dozvědí, na jaké konkrétní záměry lze
dotace z OPŽP získat, za jakých podmínek a kde jim poskytnou
bližší informace a konzultace. Budou prezentovány také úspěšné
projekty z předchozích výzev, jejichž žadatelé již peníze obdrželi
nebo své projekty realizují. Nebude chybět diskuse na téma, jak
usnadnit zástupcům měst a obcí přístup k dotacím. Z prostředků
OPŽP má být na vodohospodářskou infrastrukturu (osa 1) v období
2007 až 2013 věnováno zhruba 50 miliard korun. Prioritní osa 1
podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových
a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody
a snižování rizika povodní. Seminář pod názvem Strategie
financování vodohospodářské infrastruktury v ČR pořádá ve
středu 26. května MZe a SFŽP.
 
Podrobné informace o projektu POVIS
Hydrologickým a klimatickým extrémním situacím bude věnován
seminář, jehož pořadatelem je MŽP a Výzkumný ústav vodohospodářský
(VÚV T. G. M., v. v. i.). Bude se konat 26. května. Pro Povodňový
informační systém (POVIS) je připravena nová aplikace Záplavová
území. Vše směřuje k tomu, aby zde fungoval jednotný systém
elektronické evidence záplavových území, do které by byly přímo
zapojeny kraje a obce s rozšířenou působností, tedy ty úřady, které
záplavová území stanovují. Odpadne tak doručování záplavových území
na MŽP, informace se do celorepublikové databáze dostanou s
minimálním zpožděním a budou odpovídat aktuálnímu stavu. Dále
byly v POVISU vytvořeny odkazy pro export dat veřejných databází
podle krajů, což usnadní tvorbu a aktualizaci digitálních
povodňových plánů krajů, ORP a měst. Jedná se o evakuační místa,
ohrožené objekty, ohrožující objekty, protipovodňová opatření,
místa omezující odtokové poměry a databáze stanovených záplavových
území ve vrstvách GIS.
 
Business Point opět v kurzu
I v letošním roce pokračujeme v úspěšném projektu Business
Point, který se uskuteční dne 26. května, od 10.00 hodin, přímo v
pavilonu P. Základem tohoto projektu jsou předem rezervované a
domluvené obchodní schůzky. Slouží nejen k výměně zkušeností, ale
především k navázání nových obchodních kontaktů. Již dnes mají
zájemci z řad firem domluvené schůzky se zástupci asociací měst,
dovozců technologií na ochranu životního prostředí z Bulharska,
Francie, Chorvatska, Maďarska, Nizozemí, Rumunska a
Slovenska.