Články

ETICS na českém trhu – přehled nabídky výrobců

Z hlediska legislativy představuje ETICS tzv. stanovený výrobek (zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Na trh může být tedy uveden jen po vydání průkazu shody se stanovenými požadavky definovaným postupem. Zateplovací systém je zároveň považován za sestavu KIT, to znamená, že je pevně stanovena skladba a také pravidla instalace do stavby. Mimo jiné musí být uvedena na trh tak, aby ji zákazník mohl koupit v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele.
Vnější tepelněizolační kontaktní systém s omítkou (ETICS, External Termal Insulation Composive Systems) je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek. Základem každého zateplovacího systému jsou tepelněizolační desky (EPS nebo MW). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou – bránící vzniku prasklin. Jako finální vrstva celého souvrství je omítka s nátěrem včetně případné penetrační nátěrové hmoty pod omítku.
Průzkum zateplovacích systémů byl proveden redakcí časopisu během měsíce března 2010. Podkladem byly weby, technické listy a údaje jednotlivých výrobců. Do přehledu byli přednostně zařazeni všichni výrobci a dodavatelé sdružení v Cechu pro zateplování budov, doplněni byli o další výrobce a dodavatele zateplovacích systémů na českém trhu s označením ETA. Kompletní přehled všech zateplovacích systémů s ETA na českém trhu by byl mnohem delší, není ale časopisecky publikovatelný.
Na webech jednotlivých firem jsou schválení ETA většinou publikována. Pro jednotlivé systémy představují 15–30 stran technických údajů, někdy bývají nahrazeny technickými listy výrobce s prakticky formulovaným návodem pro vlastní realizaci. Přitom do sestavy ETICS jsou zařazovány materiály a výrobky, které jsou jednotlivě zkoušeny dle příslušných předpisů a norem. Pro praktické užití je však třeba užívat minimálně technické listy daného výrobku, respektive celého systému ETICS.
Průzkum zateplovacích systémů najdete zde.
 
Poznámky:
ETAG: jednotná evropská směrnice určující řídící pokyny pro technické schválení konkrétní skupiny výrobků. Pro ČR se stal ETAG aktuální po vstupu do EU a notifikované zkušební laboratoře se těmito pokyny řídí a podle nich postupují. Pro ETICS jde o směrnici ETAG 004 – v ČR dnes jediný správný a platný způsob, kterým si výrobce zabezpečí, pokud ho úspěšně absolvuje, uvedení svého ETICS na trh.
 
Národní certifikát ETICS: doplněný o stavebně technické osvědčení – obdrží výrobce ETICS po splnění jednotné evropské směrnice ETAG 004, která byla notifikovanými zkušebními laboratořemi převzata jako základní zkušební postup. Tento certifikát opravňuje výrobce prodávat svůj výrobek pouze v ČR.
 
ETA: evropské technické schválení neboli technická specifikace výrobku harmonizovaná s evropskou Směrnicí 89/106/EHS pro stavební výrobky – obdrží výrobce ETICS po splnění předpisu ETAG 004. Toto schválení opravňuje výrobce uvádět svůj výrobek na trh do členských států EU.
 
LIDMILA BURIANOVÁ