Články, Informace výrobců, Inženýrské sítě

První vsakovací objekty z nových bloků Garantia EcoBloc již byly realizovány

Hospodaření s dešťovou vodou je trendem posledních let a vyžaduje ho i současná legislativa. Systém Garantia EcoBloc představuje třetí generaci vsakovacích bloků, které zajišťují bezpečné odvodnění zpevněných ploch. Tento systém s bohatým příslušenstvím lze využít pro zpomalení odtoku dešťové vody, akumulaci či vsakování přímo v místě spadu srážek.

Hospodaření s dešťovou vodou je trendem posledních let a vyžaduje ho i současná legislativa. Systém Garantia EcoBloc představuje třetí generaci vsakovacích bloků, které zajišťují bezpečné odvodnění zpevněných ploch. Tento systém s bohatým příslušenstvím lze využít pro zpomalení odtoku dešťové vody, akumulaci či vsakování přímo v místě spadu srážek.

Technická specifikace bloku Garantia EcoBloc

 Část bloku

Objem brutto [l]

Objem netto [l]

Délka [mm]

Šířka [mm]

Výška [mm]

Váha [kg]

 Připojení

 Tělo bloku

205

195

800

800

320

8

 DN 100/150/200

 Dno bloku

25

20

800

800

40

4

Vsakovací bloky Garantia EcoBloc Vsakovací bloky Garantia EcoBloc

Varianty řešení pro dešťovou vodu s bloky Garantia EcoBloc
Vsakování
Jednou z možností, která je v naší současné legislativě upřednostňována, je vsakování srážkové vody na vlastním pozemku. Vsakování je nejjednodušší, a přesto vysoce efektivní způsob decentralizovaného řešení. Řešená lokalita však musí splňovat určité podmínky, především hydrogeologické. Půda musí mít dostatečnou propustnost (není možno zasakovat v jílovitých půdách), hladina podzemní vody by měla být minimálně 1 m pod dnem vsakovacího zařízení a musí být také splněna dostatečná vzdálenost od podsklepených budov, stromů a větších keřů. Kromě naplnění legislativních požadavků a získání stavebního povolení bývá, především pro majitele provozů s velkými střechami a zpevněnými plochami (logistické a průmyslové areály, nákupní centra…), využití vsakovacího systému motivováno úsporou na poplatcích za odvod dešťových vod do jednotné kanalizace.

Nové bloky Garantia EcoBloc disponují velkou modularitou, lze je skládat libovolně vedle sebe a vyskládat až do 14 vrstev a vytvořit tak zasakovací galerie téměř libovolných rozměrů. Návrh je počítán podle normy ČSN 75 9010.

Retence s regulovaným odtokem
Retence, tedy zdržování dešťové vody s regulovaným odtokem do kanalizace, potažmo vodního toku, je vhodným řešením při nevhodných vsakovacích podmínkách. Retenční nádrže mohou být povrchové nebo podzemní. Retenční nádrž může být řešena jako vsakovací či izolovaná. V druhém případě je kromě ochranné geotextilie nádrž obalena i hydroizolací o min. tloušťce 1,5 mm. Na odtoku je osazena šachta s regulovaným odtokem.

Akumulace
Akumulační nádrž je řešena jako izolovaná varianta. Čerpání vody umožňuje čerpací šachta propojená s nádrží v její spodní části. K tomuto účelu lze použít běžnou plastovou revizní kanalizační šachtu.

Vsakovací bloky Garantia EcoBloc Vsakovací bloky Garantia EcoBloc

Výhody nového bloku

 • Úspora a hospodárnost
 GARANTIA EcoBloc má třikrát větší retenční objem než štěrkové lože.

 • Snadná montáž a flexibilita
 Pomocí spojek jsou velmi rychle a v různých směrech spojovány jednotlivé části. Jeden blok váží pouze 8 kg, a pro  jeho instalaci není tedy nutné používat těžkou techniku. Z jednotlivých bloků lze vyskládat různé tvary a velikosti  vsakovacího objektu či retenční nádrže.

 • Univerzální použití
Garantia EcoBloc může být využíván pro vsakování, retenci s regulovaným odtokem nebo jako akumulační nádrž.

 • Pevnost, odolnost a dlouhá životnost
 Speciální konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a pevnost. Blok lze instalovat až do hloubky 5 m a je navržen na  minimální životnost 50 let.

 • Jednoduchá inspekce a čištění
 Standardní inspekční kanály umožňují efektivní kontrolu i přístup pro inspekční kamery. Bloky lze snadno čistit  vysokotlakým stříkáním.

 • Efektivita skladu i dopravy
 Promyšlený tvar umožňuje stohování během dopravy i skladování.

První úspěšné realizace ukázaly přednosti nových bloků
V červnu 2014 dodávala společnost Glynwed první větší vsakovací objekt z revizních bloků Garantia EcoBloc pro akumulaci a vsakování srážkové vody odváděné ze zpevněné plochy nového parkoviště České zemědělské univerzity v Praze. Celkový čistý objem objektu o rozměrech 9,6x16x1,64 m činí 238,8 m³ a je složen z 240 ks základních desek a 1200 ks těl EcoBloc. Nátok srážkových vod a odvětrání jsou zajištěny přes dvě revizní betonové šachty DN 1000 s odvětraným poklopem. Z obou šachet je napojeno 4x PVC potrubí DN 200 přímo do spodní vrstvy vsakovacích bloků, což zajišťuje nejen rovnoměrný nátok dešťové vody, ale také možnost revize a čištění.

Nové parkoviště České zemědělské univerzity v PrazeNové parkoviště České zemědělské univerzity v Praze

Další významnou realizací byla stavba retenční nádrže nově budované pobočky Dektrade v Praze-Malešicích. Retenční nádrž o objemu přes 800 m³ bude sloužit ke zpomalení odtoku srážkové vody ze střech i zpevněných plocha areálu. Izolace vsakovacích bloků je provedena pomocí hydroizolační fólie a ochranné geotextilie.

podle podkladů společnosti Glynwed