Články

Studie stavebnictví zemí Visegradské čtyřky

CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika
zpracoval srovnání výsledků kvalitativních studií českého,
polského, maďarského a slovenského stavebnictví v roce
2009. 

Stavebnictví v zemích Visegrádské čtyřky prochází
turbulentním obdobím. Dopady současné ekonomické krize jsou vidět
ve všech čtyřech státech. Jejich rozsah se však v jednotlivých
zemích liší. Představitelé stavebních společností v regionu se
shodují – jedním z nejpalčivějších problémů, který omezuje
jejich růst, je nedostatečná poptávka. Tento faktor oproti
předchozímu roku dramatický narostl.
 
● Vytíženost kapacit stavebních firem ve všech zemích ve
srovnání s rokem 2008 poklesla.
● Menší počet dostupných zakázek na trhu způsobuje, že firmy
začínají využívat více způsobů, jak dané zakázky získávat.
V roce 2009 jsou nejčastěji uváděným způsobem jak získat
zakázku osobní kontakty.
● Transparentnost výběrových řízení hodnotí představitelé
společností napříč celým regionem podobně.
● Existují rozdíly v jejich zkušenostech s úplatky
a porušováním vlastního řízení rizik, aby získali
zakázku.
● Klíčovou oblastí, na kterou společnosti zaměří svoji
pozornost v průběhu dalších dvanácti měsíců, je zvýšení
efektivity fungování jejich společnosti. Cílem je toto těžké období
překonat a vytvořit stabilní základy pro budoucí rozvoj.
 
Aktuální situace ve stavebnictví Visegrádské
čtyřky
Největší meziroční pokles zaznamenalo Slovensko (leden–září
8,8 procenta). Ani ostatní země ale nebyly ušetřeny. Nejnovější
výsledky Českého statistického úřadu ve srovnatelném období uvádějí
pokles o 2,5 procenta, který způsobil především propad
pozemního stavitelství.
Pokles hlásí rovněž i Maďarsko (2,7 procenta). Zde je
navíc situace specifická vzhledem k problémům, které maďarská
ekonomika zažívala ještě před vypuknutím celosvětové ekonomické
krize (protisměrná fiskální a monetární politika, značný
deficit státní rozpočtu, vysoké daňové zatížení, rostoucí FX
závazky tvořící silný základ pro externí tlaky atd.).
Polské stavebnictví jako jediné stále ještě vykazuje mírný
růst, nicméně i ten se výrazně zpomaluje: výsledky za období
leden–září ukazují nárůst o 4,7 procenta. Srovnáme-li však
tyto údaje s výsledky z předchozích srovnatelných období,
je zpomalení zcela zřetelné (2006: 14,4 procenta, 2007: 20,2
procenta, 2008: 15,5 procenta).
Polské stavebnictví ovlivňují dva specifické faktory. Zaprvé
se realizuje velké množství infrastrukturních projektů
financovaných ze zdrojů EU. Zadruhé se staví v rámci příprav
na EURO 2010 (fotbalové mistrovství Evropy organizované společně
Polskem a Ukrajinou). Budují se například stadiony,
komunikace, hotely a druhá trasa varšavského metra.
 
Hlavní problémy stavebních společností
Nejčastěji zmiňovaným problémem stavebních firem v ČR
a SR je nedostatečná poptávka. V Maďarsku považují
stavební firmy za nejčastější omezení tvrdou konkurenci. Problém
nedostatečné poptávky nárůstal hlavně v období 2007/2008,
v současné době jej stále uvádí vysoký podíl respondentů (70
procent).
Polští stavebníci si stěžují nejvíce na byrokracii, vysoké
náklady na práci (96 procent) a nedostatečnou poptávku (94
procent). Srovnání s výsledky z roku 2008 jasně ukazuje,
že nedostatečná poptávka je nejrychleji rostoucím omezením (+33
procentních bodů oproti roku 2008).
Dalším faktorem, který byl velice často zmiňován a zasáhl
stavební společnosti od minulého roku v ČR, SR i Polsku,
jsou nedostatečné finanční zdroje (v Maďarsku tento faktor prošel
největším nárůstem již v roce 2007/8, +41 procentních
bodů).
Naopak omezením, které výrazně pokleslo od minulého roku, je
nedostatek zkušené pracovní síly. Hlavní propad zaznamenal tento
faktor na Slovensku (ze 72 procent v roce 2008 na sedm procent
v 2009).
 
Snížily klesající zakázky vytíženost
kapacit?
Nedostatek zakázek se projevil ve vytíženosti kapacit
stavebních firem. Nejnižší vytížení uvádějí stavební společnosti
v Maďarsku, jedná se o 74 procent (pokles ze 79 procent
v roce 2008). Polské stavební společnosti uvádějí aktuální
vytíženost na 77 procent (pokles z 80 procent o rok
dříve). Slovenské společnosti uvádějí vytíženost mírně vyšší – 78
procent –, nicméně meziročně zaznamenaly největší snížení ze všech
čtyř zemí (92 procent o rok dříve). V České republice se
podle aktuálních údajů jedná o 84 procent (89 procent
v 2008).
Společnosti v ČR dále uvádějí, že mají v současné
době nasmlouvány zakázky v průměru na šest měsíců dopředu,
v Polsku je to sedm měsíců. Variabilita v rámci vzorku
(délka trvání smluv u jednotlivých společností) je však
v Polsku vyšší, což je dáno výrazným množstvím zmíněných
dlouhodobých projektů na jedné straně, ale také množstvím
krátkodobých/menších projektů na straně druhé. Údaje za Slovensko
a Maďarsko budou dostupné v příštích výzkumech.
 
Jak získávají své zakázky
Pro získávání zakázek využívají společnosti v České
republice v průměru tři způsoby, na Slovensku dva až tři
a v Maďarsku jde o tři až čtyři způsoby (data za
Polsko za rok 2009 nejsou dostupná, v roce 2008 se jednalo
o tři způsoby). Ve srovnání s předchozím rokem zde
vzrostl počet využívaných způsobů. Jedním z hlavních důvodů je
omezený počet dostupných zakázek na trhu – to vede firmy
k tomu, aby využívaly více způsobů, jak získat co nejvíce
zakázek.
Nejčastěji uváděným způsobem získávání stavebních zakázek jsou
ve všech zmíněných zemích osobní kontakty (ČR: 85 procent
respondentů, SR: 84 procenta, HU: 100 procent, PL 2008: 92 procent
respondentů). Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl jak
v ČR, tak i SR a Maďarsku podíl stavebních firem,
které tento způsob využívají. Dalšími uváděnými způsoby jsou
dlouhodobé rámcové smlouvy, přímá poptávka zákazníků
a tendry.
Transparentnost tendrů nevykazuje velké rozdíly, oblast
úplatků a porušování řízení rizik však ano.
Představitelé stavebních firem také hodnotili (na stupnici
min. 1 až max. 10) transparentnost tendrů, kterých se jejich firma
účastnila. Výsledky ukazují, že v ČR, SR a Maďarsku je
situace podobná. S výjimkou Maďarska hodnotí stavební
společnosti celkově lépe transparentnost veřejných výběrových
řízení oproti výběrovým řízením financovaným ze soukromých zdrojů
(ČR, veřejné vs. soukromé: 5,6 vs. 5,3; SR: 6,3 vs. 5,6; Maďarsko:
5,0 vs. 5,6; Polsko 2008: 5,2 vs. 4,4).
Situace je do jisté míry odlišná v tom, jaké mají
stavební firmy zkušenosti s korupcí. Největší podíl firem,
které uvádějí, že nebyly požádány o úplatek, je
v Maďarsku – 60 procent. V České republice je to 59
procent. Naopak nejmenší podíl takových firem je na Slovensku (42
procent), kde ale došlo meziročně k viditelnému poklesu (z 72
procent v roce 2008). Srovnání s Polskem je možné pouze
na základě výsledků výzkumu z roku 2008, kdy je vykazován
stav, který se blíží zkušenostem slovenských stavebních firem (47
procent respondentů).
U porušování vlastního řízení rizik jsou rozdíly patrnější.
Nejméně často dochází k porušování v České republice
a Maďarsku (porušení shodně potvrzuje 43 procent respondentů),
s odstupem pak následuje Slovensko (56 procent respondentů)
a nejčastější porušování svého řízení rizik uvádějí firmy
v Polsku (2008 – 67 procent respondentů).
 
Výhled do budoucna
Klíčovým faktorem, který bude mít rozhodující vliv na
budoucnost stavebních firem a na kterém se shodují respondenti
jak v ČR (94 procenta), SR (91 procento) a Maďarska (90
procent), jsou vývoj a změny v poptávce zákazníků.
Prioritou pro období 2009–2010, kterou uvádí největší podíl
firem na Slovensku (62 procent) a v Maďarsku (57
procent), je investovat do navazování kontaktů a seznamování
(51 procento v ČR). V České republice o něco častěji
zmiňují stavební společnosti inovaci své nabídky (61
procento).
České (100 procent) a polské stavební firmy (94) nejvíce
zaměří svou pozornost v průběhu následujících dvanácti měsíců
na zvýšení efektivity svého fungování. Hodnotí ji jako
nejdůležitější z celého portfolia uváděných aktivit. Naopak za
svoji nejnižší prioritu společnosti shodně v obou zemích
označují akvizici jiné společnosti.
 
Poznámka k průzkumům a připravovaným studiím
stavebnictví v roce 2010
Stavebnictví v České republice, na Slovensku,
v Polsku a Maďarsku se rychle vyvíjí, a proto CEEC
Research (www.CEEConstruction.Eu) připravuje ve spolupráci se
společnostmi KPMG Česká republika a Ipsos Tambor pravidelné
čtvrtletní analýzy českého a slovenského stavebnictví
a také pololetní analýzy polského a maďarského
stavebnictví. Výsledky těchto výzkumů budou opět bezplatně
poskytovány všem zájemcům, a pomohou tak stavebním
společnostem, aby se lepé orientovaly na trhu a přizpůsobily
své strategie aktuální situaci.
Kompletní studie je k dispozici na www.ceeconstruction.cz.
tiskové informace