Články

Vývoj cenových indexů stavebních a montážních prací – II. pololetí 2010

Důležitým nástrojem pro oceňování stavebních a montážních prací je aktuální datová základna cen stavebních a montážních prací. Většina stavebních podniků vychází při oceňování stavební produkce a zpracování rozpočtů objektů a staveb z orientačních cen stavebních a montážních prací, které si upravují a modifikují dle vlastních vnitropodnikových cen a technologií.
Objednatelé a projektanti většinou používají pro kontrolní a srovnávací účely orientační ceny na trhu dostupné, které porovnávají s individuálně kalkulovanými cenami zhotovitele. V řadě případů nutí objednatel zhotovitele, aby oceňovali projekty pro výběrová řízení orientačními cenami, které produkují některé firmy. V současné době existují v České republice dvě komplexní soustavy orientačních cen stavebních a montážních prací, které prezentují na trhu firmy RTS Brno, a. s., a ÚRS Praha, a. s. (Firma PORINGS, spol. s r. o., je od 1. 4. 2009 dceřinou společností firmy URS Praha, a. s. Vývoj datových základen PORINGS byl ukončen k 1. 1. 2010.) Tyto soustavy vycházejí ze zavedených a léta používaných ceníků a katalogů vytvořených v ÚRS Praha, a. s. Liší se však jak v cenách jednotlivých prací a materiálů či použitých kalkulačních vzorcích, tak ve způsobu agregace a výčtu nových technologií. Při souhrnném cenovém porovnání soustav lze konstatovat, že ceny těchto dvou systémů se pomalu srovnávají, tedy rozdíly jsou malé. Prezentované cenové soustavy obsahují asi 100 000 položek HSV, PSV, „M“. Katalogy HSV a PSV jsou stavební veřejnosti k dispozici jak v tiskové formě, tak, a to především, na médiích výpočetní techniky pro automatizované zpracování rozpočtů a kalkulací stavebních objektů a provozních souborů. Důležitou podmínkou pro využívání soustav zhotoviteli, projektanty a objednateli je pravidelná aktualizace cen a norem stavebních a montážních prací. V současné době jsou data aktualizována 2krát ročně, a to vždy k 1. lednu a 1. červenci běžného roku. V souladu s těmito pravidelnými aktualizacemi vydávají firmy cenové zpravodaje, v nichž jsou uváděny informace týkající se vždy aktuální cenové úrovně (Cú) a současně indexy vývoje cen stavebních a montážních prací v členění dle ceníků HSV, PSV, „M“, u HSV a PSV a katalogů v dalším členění dle stavebních dílů a řemeslných oborů. V jednotlivých grafech jsou uváděny tři sloupce indexů, a to:
– 1. sloupec, poměr aktuální Cú/minulé Cú,
– 2. sloupec, poměr aktuální Cú/Cú 92,
– 3. sloupec, poměr aktuální Cú/Cú 90.
 
Tyto indexy vybraných ceníků jsou pravidelně prezentovány v půlročních intervalech a mohou být využívány stavební veřejností pro přeceňování stavebních a montážních prací. V další části jsou uvedeny grafy aktuálních indexů.
 
Grafické znázornění indexů
V této části jsou prezentovány grafy indexů uvedených níže. Tyto řady indexů jsou vypočteny (2krát ročně, a to vždy až po aktualizaci podrobných cen stavebních prací) váhovou sumarizací podrobných cen do zvolené agregace (ceníky, řemeslné obory, skupiny stavebních dílů, stavební díly atd.).
Pro každý ceník jsou uvedeny tři sloupečky (viz legenda u jednotlivých grafů), kde:
* Cú 10II je hodnota cenové úrovně 2. pololetí 2010 položek ceníku,
* Cú 92 je hodnota cenové úrovně konce roku 1992 položek ceníku,
* Cú 90 je hodnota cenové úrovně konce roku 1990 položek ceníku.
 
Tato legenda se týká všech grafů.
 
Graf 1: Cenové indexy vybraných ceníků HSV – 1. část
Graf 1: Cenové indexy vybraných ceníků HSV – 1. část

(na ose „y“ hodnoty indexů a na ose „x“ vybrané ceníky HSV)
Vybrané ceníky HSV
– Cen 800-1 Zemní práce
– Cen 800-2 Zvláštní zakládání objektů
– Cen 800-3 Lešení – dočasné jeřábové dráhy
– Cen 800-6 Demolice objektů
– Cen 801-1 Běžné stavební práce
– Cen 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí
– Cen 801-4 Opravy a údržba
 
Graf 2: Cenové indexy vybraných ceníků HSV – 2. část
Graf 2: Cenové indexy vybraných ceníků HSV – 2. část
(na ose „y“ hodnoty indexů a na ose „x“ vybrané ceníky HSV)
Vybrané ceníky HSV
– Cen 821-1 Mosty
– Cen 822-1 Komunikace pozemní a letiště
– Cen 823-1 Plochy a úprava území
– Cen 825-2 Objekty podzemní – štoly
– Cen 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace
– Cen 831-1 Hydromeliorace zemědělské
– Cen 832-1 Hráze a úprava na tocích – úprava toků a kanály

 

Graf 3: Cenové indexy vybraných ceníků PSV – 1. část
Graf 3: Cenové indexy vybraných ceníků PSV – 1. část
(na ose „y“ hodnoty indexů a na ose „x“ vybrané ceníky PSV)
Vybrané ceníky PSV
– Cen 8-711 Izolace proti vodě a povlakové krytiny
– Cen 8-713 Izolace tepelné
– Cen 8-721 Zdravotnětechnické instalace
– Cen 8-731 Ústřední vytápění
– Cen 8-762 Konstrukce tesařské
– Cen 8-764 Konstrukce klempířské
–Cen 8-765 Krytiny tvrdé
 
Graf 4: Cenové indexy vybraných ceníků PSV – 2. část
Graf 4: Cenové indexy vybraných ceníků PSV – 2. část
(na ose „y“ jsou hodnoty indexů a na ose „x“ vybrané ceníky PSV)
Vybrané ceníky PSV
– Cen 8-766 Konstrukce truhlářské – montáž
– Cen 8-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce
– Cen 8-771 Podlahy z dlaždic a obklady keramické
– Cen 8-773 Podlahy teracové a syntetické
– Cen 8-775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové
– Cen 8-783 Nátěry
– Cen 8-784 Malby a tapetování
 
Graf 5: Cenové indexy vybraných ceníků „M“
Graf 5: Cenové indexy vybraných ceníků „M“
(na ose „y“ jsou hodnoty indexů a na ose „x“ vybrané ceníky „M“)
Vybrané ceníky „M“
– Cen 21 M Elektromontáže
– Cen 22 M Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
– Cen 23 M Montáže potrubí
– Cen 24 M Montáže vzduchotechnických zařízení
– Cen 33 M Montáže dopravních zařízení, skladovacích zařízení a vah
– Cen 43 M Montáže ocelových konstrukcí
– Cen 46 M Zemní práce prováděné při externích montážích
 
Závěr
Hlavním cílem článku je seznámit stavební veřejnost s orientačními indexy cen stavebních a montážních prací a rovněž informovat o existenci komplexních datových základen orientačních cen stavebních a montážních prací. Současně je důležité si uvědomit, že existuje řada kvalitních softwarových systémů, které využitím těchto cen ulehčují a výrazně zrychlují tvorbu nabídkových, orientačních a souhrnných rozpočtů staveb, stavebních objektů a provozních souborů, kalkulaci nákladů a potřeb, zpracování a vyhodnocování ofertních a výběrových řízení, harmonogramů atd. Není problém, v rámci kalkulačních systémů, měnit a doplňovat libovolné rozbory položek stavebních a montážních prací a tím objektivizovat stávající datové základny cen a norem.
PAVEL FIKAR
 
Ing. Pavel Fikar (*1941)
absolvoval Stavební fakultu ČVUT (1963), pracoval v n. p. IPS Praha a poté v ÚRS Praha. Od roku 1991 do 2009 byl spolumajitelem a současně technickým ředitelem firmy PORINGS, s. r. o. Společnost PORINGS je od dubna 2009 dceřinou společností URS Praha, a. s.