Dřevěné a montované konstrukce, Materiály

Akustika sádrokartonových mezibytových stěn

Nejen u nových developerských projektů se pozornost zaměřuje na akustickou pohodu bydlení. Slabým místem z tohoto pohledu bývají mezibytové stěny. Asociace výrobců minerální vlny (AVMI) provedla zkoušky, jejichž cílem bylo ověřit, zda normovým akustickým požadavkům vyhoví i sádrokartonové mezibytové stěny s vloženou minerální izolací, které jsou s oblibou využívány pro jejich rychlou a jednoduchou montáž suchou cestou a malou tloušťku umožňující větší podlahovou plochu objektů.

V naší populaci je hluková zátěž způsobena v průměru zhruba ze 40 % z pracovního prostředí a z 60 % z mimopracovního prostředí, kde největší podíl má hluk související s bydlením (technické vybavení domu, činnost osob, sanitární vybavení), trávením volného času a hluk z dopravy, který ale také do značné míry souvisí s bydlením. 

Pokud jsou stěny z hlediska akustiky špatně navrženy, bývá náprava nákladná, ne-li technicky nemožná a řešení reklamace hlučného bytu komplikovaná. To, že nebyly dodrženy normativní požadavky na akustiku mezibytových stěn, je totiž možné prokázat až měřením přímo na hotové stavbě. Proto je vhodné používat ověřené skladby konstrukcí, u nichž lze akustické vlastnosti prokázat.

Požadavky norem
Mezibytové stěny, které oddělují obytné místnosti dvou různých bytů, musí mít podle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky hodnotu vážené stavební neprůzvučnosti R’w = 53 dB. U stavebních výrobků, resp. u skladeb stěn se deklaruje vážená laboratorní neprůzvučnost (značená Rw). Rw je měřena v laboratorních podmínkách a je uváděna jako celočíselná hodnota v dB. Přímo na stavbě se měří hodnota vážená stavební neprůzvučnost R’w, která se porovnává s požadavky normy.

Rozdíl mezi podmínkami v laboratoři a na stavbě zohledňuje korekce k, která se od hodnoty Rw odčítá (R’w = Rwk). Hodnota korekce se pro jednotlivé konstrukce liší a pohybuje se v rozmezí od 2 do 8 dB. Masivní zděné nebo betonové stěny mají korekci 2 dB, naopak lehké sádrokartonové konstrukce mají tuto korekci 4 až 8 dB.

Tabulka 1: Shrnutí výsledků měření vzduchové neprůzvučnosti SDK stěny

Parametr

Hodnota v dB

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw – bez prostupů

66

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw – s jednou čtyřzásuvkou

65

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw – se dvěma čtyřzásuvkami

64

Vážená stavební neprůzvučnost R’w (korekce 8 dB)

56

Požadavek normy

53

Tabulka 2: Porovnání užitné plochy a realizační ceny při různých materiálech a tloušťkách mezibytových stěn ve skeletové konstrukci typického čtyřpodlažního bytového domu

Konstrukce

SDK (2x CW/UW 75 + minerální izolace)

Tvárnice Liapor M 240 Plus vč. omítek

Tvárnice Liapor M 365 Plus vč. omítek

Zdivo Heluz AKU 36,5 vč. omítek

Tloušťka konstrukce

205 mm

270 mm

395 mm

395 mm

Vzduchová neprůzvučnost na stavbě R’w

58 dB (k = 8)

54 dB (k = 4)

55 dB (k = 4)

54 dB (k = 4)

Plocha bytů na 4 podlaží

661,04 m²

652,6 m²

634,2 m²

634,2 m²

Plocha mezibytových stěn na 4 podlaží

91,72 m²

91,54 m²

91,22 m²

91,22 m²

Realizační náklady na 4 podlaží*

519 260 Kč

572 308 Kč

659 520 Kč

652 048 Kč

* Ceny byly stanoveny podle ceníku ÚRS, popř. kvalifikovaným odhadem u položek, které ceník neobsahuje.

Těžké versus lehké mezibytové stěny
Vyšší hodnota korekce pro lehké stěny se může zdát být jejich nevýhodou. Asociace výrobců minerální izolace se proto rozhodla změřit hodnotu Rw lehké mezibytové stěny (schéma na obr. 1) a následně porovnat hodnoty R’w s běžnými těžkými stěnami. Zkoušky probíhaly v akreditované laboratoři Technického a zkušebního stavebního ústavu v Teplicích.

Hodnota Rw lehké stěny ze sádrokartonu s vloženou minerální izolací byla naměřena 66 dB, což po odečtení korekce 4 až 8 dB znamená, že vážená stavební neprůzvučnost příčky je 62 až 58 dB. Měřením se tedy ukázalo, že tyto lehké stěny jsou z hlediska akustiky porovnatelné nebo dokonce lepší než běžně používané akustické stěny z těžkých tvárnic, jak je patrné z grafu č. 1.

Další negativní vlivy na akustiku stěn
Další negativní vliv na akustiku stěny mají zásahy, které se do stěny udělají. Typicky to bývají rozvody elektřiny, vody apod. V laboratoři se obvykle testují stěny bez „poškození“ a výrobci deklarují tuto hodnotu. Realita na stavbě bývá ale bohužel jiná, proto se AVMI rozhodla navíc změřit jakým způsobem ovlivňují běžné prostupy akustické parametry lehkých sádrokartonových mezibytových příček. Prostupy mají v každém případě negativní vliv na výslednou hodnotu vážené stavební neprůzvučnosti. 

Do stěny (obr. 1) byly nejdříve provedeny prostupy z jedné strany pro čtyřzásuvku. Tento zásah zhoršil akustické vlastnosti stěny o 1 dB. Následně byl proveden prostup pro čtyřzásuvku z druhé strany s posunem (zásuvky nebyly přímo naproti sobě, obr. 3). Celkové zhoršení takto oslabené stěny bylo 2 dB. Příčka by tak i nadále s velkou rezervou (3 dB) splňovala požadavky normy. Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 1. Ani v dalších aspektech lehké sádrokartonové mezibytové stěny nezaostávají za klasickou zděnou výstavbou. 

Obr. 1: Schéma zkoušené mezibytové stěny (zdvojený profil CW/UW 75 mm s dvojitým opláštěním SDK tl. 12,5 mm a vloženou minerální izolací tl. 2x 60 mm)Obr. 2: Testovaný vzorek před dokončením opláštění

Obr. 3: Schéma zkoušené stěny oslabené čtyřzásuvkami

Další výhody lehkých stěn
Tlak na užitnou plochu bytů roste obzvláště ve velkých městech. Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech se aktuálně pohybují okolo 45 000 Kč za m². V případě zbudování lehkých mezibytových stěn v tloušťce 205 mm může developer u běžného projektu čtyřpodlažního bytového domu o 16 bytech (obr. 5) zvětšit užitnou plochu bytů téměř až o 27 m², jak je vysvětleno v tabulce č. 2. Tato plocha pak zvýší hodnotu projektu o více než 1 200 000 Kč. Rovněž realizační náklady na provedení lehkých mezibytových stěn jsou u vybraného projektu nižší.

Graf 1: Porovnání laboratorní (Rw) a stavební (R’w) vzduchové neprůzvučnosti běžně používaných materiálů pro mezibytové stěny (výpočet R’w s korekcí pro skeletové konstrukce)

Obr. 4: Průběh testováníObr. 5: Schéma typického patra bytového domu

Závěr
Výsledky akustického měření prokázaly, že lehké mezibytové stěny ze sádrokartonu s vloženou minerální izolací dosahují porovnatelných nebo lepších hodnot než klasické stěny z tvárnic, a to i při započítání jejich oslabení s prostupy pro elektroinstalaci. Lehké stěny jsou navíc subtilnější a díky tomu šetří cenný prostor při výstavbě a nezatěžují konstrukci. 

Ing. arch. Marcela Kubů (*1986)
– 
absolvovala Fakultu stavební ČVUT Praha, obor architektura a stavitelství. Je výkonnou ředitelkou Asociace výrobců minerální izolace. Zodpovídá za koordinaci a prosazování společných zájmů členů asociace v technické, legislativní a komunikační oblasti