Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Knauf věnuje velkou pozornost požární odolnosti

Firma Knauf je jedním z největších poskytovatelů pasivních prvků požární ochrany, neboť sádrokartonové desky jsou z tohoto pohledu nejrozšířenějším materiálem. S nadsázkou můžeme říci, že pokud potřebuje investor nebo projektant zvýšit z nějakého důvodu požární odolnost, pak sáhne po sádrokartonové desce, respektive podhledu nebo příčce.
Důvod je prostý, metr čtvereční sádrokartonové desky má v sobě až jeden litr vody, který se nejprve musí při požáru odpařit, aby následně mohla stoupat teplota za deskou. Proto také firma Knauf věnuje požární odolnosti zvýšenou pozornost nejen prostřednictvím svého požárního katalogu, kterým se musí montážní firmy řídit, ale rovněž odbornými školeními zahrnujícími požární odolnost systémů. Dnes platí, že každá firma, která se zabývá montáží desek požární odolnosti, musí mít příslušný certifikát, který je dokladem, že o této problematice něco ví a je schopna dodržovat zásady technologického postupu, který je velmi důležitý.
 
Normy a legislativa
„Požární odolnost je nikdy nekončící proces, který vyplývá z toho, že se na jedné straně vyvíjejí nové výrobky a systémy a na straně druhé normy a legislativa, která použití produktů z hlediska požární odolnosti neustále zpřesňuje,“ říká v této souvislosti Miroslav Nyč, vedoucí produktmanagementu firmy Knauf. Z těchto důvodů se hodnoty požární odolnosti mohou s každým vydáním požárního katalogu Knauf více či méně měnit. Stejně jako Knauf prostřednictvím zkoušek prohlubuje znalosti o chování vlastních výrobků, činí tak i tvůrci norem sdružených v CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Následně potom upravují obsah norem tak, aby co nejpřesněji vystihoval skutečné chování výrobku či systému při požáru. Lze tedy říci, že zhruba s periodou pěti let se znění evropských norem mění v rozsahu od podstatných změn po téměř nepodstatné. Doba pěti let odpovídá i platnosti požárních zkoušek a klasifikačních protokolů. Po této době se platnost protokolu po posouzení shody s platným zněním normy prodlužuje na dalších pět let.
Ukázkovým příkladem je evropská norma na obklady ocelových sloupů a nosníků ČSN P ENV 13384-1, která od svého vzniku v roce 2004 doznává permanentních změn. Obdobné to bylo v roce 2009 s náběhem platnosti ČSN EN 13381-1 Vodorovné ochranné membrány (podhledy), která nahradila tehdy platnou národní ČSN 73 08 21. Dalším zdrojem změn je náběh platnosti evropských norem o tvorbě rozšířených aplikací. Ke každé provedené zkoušce se vytvářejí jakési mantinely, v rámci kterých je možné výsledky použít při skutečné stavbě. Mantinely se týkají například maximálních možných rozměrů konstrukce, dimenze jednotlivých prvků apod. Aktuálně se jedná o ČSN EN 15725, tedy pravidlech a tvorbě protokolů o rozšířené aplikaci zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Zatímco před platností tohoto dokumentu si každá země stanovovala tato pravidla individuálně, nyní jsou řízena evropskou legislativou.
 
Praktické zkoušky požární odolnosti
Knauf věnuje problematice praktických zkoušek požární odolnosti velkou pozornost. Nelze z pochopitelných důvodů odzkoušet úplně všechno, ale zkoušky se provádějí tak, aby vždy charakterizovaly chování určité skupiny příbuzných systémů. Z výsledků takovéto zkoušky lze potom odvodit hodnoty systémů podobných. Například jestliže víme, jak se při požáru chová příčka se dvěma plášti na každé straně, dokážeme celkem přesně odhadnout, resp. spočítat, chování příčky s jedním pláštěm. Ne však naopak, tedy chování příčky se třemi plášti, protože o požární odolnosti konstrukcí se rozhodně nedá říci, že je lineárně závislá a hodnoty se dají jednoduše sčítat. Podstatou úspěchu takových odhadů je pochopitelně dlouhodobý výzkum a četnost zkoušek. Firma Knauf provedla na českém trhu již kolem 40 praktických zkoušek požární odolnosti, což je velmi slušné číslo. Vedle bezpečnosti vlastních konstrukcí se firma Knauf stará také o kvalitu „lidského faktoru“, kdy firmy, které chtějí montovat protipožární konstrukce Knauf, procházejí nejméně 1x za 5 let školením, ukončeným závěrečnou zkouškou zaměřenou na znalosti v oblasti montáže i návrhu protipožárních Knauf konstrukcí. Zkoušky probíhají ve spolupráci s Cechem suché výstavby a dokladem o absolvování je Certifikát na cenném papíře o absolvované zkoušce.
 
 
Jsou dřevostavby bezpečné?
Nedávno se pod záštitou ČVUT zkoušela difuzně otevřená nosná dřevěná stěna, která jako tepelný izolant fasády používala desky na bázi dřevovláknitých desek s minerální omítkou Knauf. Z vnitřní strany byly na stěně použity protipožární desky Knauf RED. Podle všech zažitých představ neměla být požární odolnost ze strany fasády nijak oslňující. K překvapení všech stěna vydržela bez velkého poškození hodinu a půl! Jednalo o zatíženou stěnu tvořenou velmi štíhlými aglomerovanými nosníky. To neguje zažitý předsudek části laické veřejnosti, která považuje dřevostavbu z hlediska požární bezpečnosti za nedostačující. Touto zkouškou se prokázalo, že to není pravda a že tyto konstrukce, pokud jsou správně postaveny, mohou být velmi bezpečné.
 
Filozofií firmy Knauf je sdružovat vlastnosti konstrukcí tak, aby dodávané materiály nabízely uživateli několik funkcí najednou. Požární odolnost je funkce základní, kterou považuje investor či projektant jaksi za samozřejmost. „My se ale snažíme nabídnout mu i celou řadu dalších, pro něho důležitých vlastností a funkcí, jako například výborné akustické vlastnosti nebo odolnost proti vlhkosti. Právě tato přidaná hodnota hraje pak v rozhodování investora velkou roli a v posledních dvou letech se těší velké oblibě. To platí dvojnásob u moderních, řekl bych funkcionalisticky zaměřených staveb, které vyžadují integraci mnoha vlastností do jednoho produktu, ať již jde o budovy veřejné či občanské vybavenosti, nebo například nízkoenergetické rodinné domy. U rodinných domů speciálně navíc pozorujeme vliv generační změny, kdy mladí lidé inklinují k novým technologiím, materiálům a produktům daleko více, než tomu bylo u naší generace či dokonce generace našich rodičů. Jejich prioritou je především komfort bydlení, který je dán nejen vlastnostmi materiálů, ale třeba i úsporou místa, což naše specifické konstrukce umožňují,“ říká Miroslav Nyč.
 
České a evropské normy
V souvislosti s evropskými normami a požární odolností je potřeba upozornit na jeden velký omyl, rozšířený u části laické, ale i odborné veřejnosti: V roce 2004 se v ČR začaly uznávat pouze výsledky zkoušek provedených podle evropských norem (pokud byly vydány). Proto vznikl pocit, že výsledky uvedené v požárním katalogu Knauf v ČR jsou bez dalšího platné i v dalších státech Evropské unie. V rámci evropské integrace jsou v současnosti jednotné pouze normy na zkoušení požární odolnosti konstrukcí a pravidla pro tvorbu klasifikací. Pro zabudování zkoušené konstrukce do stavby však platí v každé zemi množství národních pravidel, jejichž shodu musí posoudit autorizovaná osoba v každé jednotlivé zemi. Vyhlášené jsou tím například Německo, Rakousko nebo Francie, kde výsledek zkoušky musí být zhodnocen na základě platných DIN či Önorm. Rozdílné mohou být potom nejenom jednotlivé skladby, ale i hodnoty požárních odolností. Sousední Rakousko a Německo například neznají pro nás běžné požární odolnosti 15, 45 a 180 minut.
 
Zamyšlení na závěr
Je zcela přirozené, že při koupi automobilu vedle vzhledu, ceny a prestiže posuzujeme čím dál více kritérium bezpečnosti. A to i přes to, že všechny vozy na našem trhu z hlediska normy vyhovují platnými evropským předpisům. Obdobně bychom se měli rozhodovat i tehdy, stavíme-li dům. Firma Knauf v tomto chce v rámci programu Bezpečné bydlení představit přehled konstrukcí, které nejen splňují předepsané požární odolnosti, ale nabízejí i určitou bezpečnostní rezervu. Teprve při požáru uživatel ocení, má-li jeho střecha nad hlavou odolnost 30 minut a 10 sekund nebo 43 minut. Přitom obě situace spadají do klasifikace 30 minut. Nejde samozřejmě jen o ochranu života, ale 13 minut může být podstatných i pro zachování majetku. To vše při rozdílu ceny 30 Kč/m2.
Konstrukce programu Bezpečné bydlení počítá výhradně z deskami Knauf RED, které i z hlediska normy EN 520 mají v sobě zabudováno podstatně více bezpečnostních prvků (min. hmotnost, množství vláken atd.) než ostatní desky. Požární katalog Knauf najdete ke stažení na www.knauf.cz.
 
Novinka: podhledy 15 a 45 minut s deskami Knauf RED
Paleta požárně-technických řešení Knauf byla doplněna o dvě poměrně žádaná a na trhu četná řešení. Požární zkouškou byla prokázána požární odolnost podhledu Knauf D112 ve funkci samostatného požárního předělu podle ČSN EN 1364-2. Požární odolnost byla prokázána v obou případech bez nutnosti vložení izolace. Vzdálenost závěsů byla zvolena 800 mm, vzdálenost hlavních profilů také 800 mm a vzdálenost montážních profilů 400 mm. Klasifikace podhledů je v obou případech EI zdola. Na oba typy podhledů byly vydány požárně klasifikační protokoly.
podle podkladů společnosti Knauf