Informace výrobců

Cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou – cihly budoucnosti

Cihla plněná minerální vatou není ve stavebnictví nový pojem a již pár let je dovážena ze zahraničí. Tato skutečnost se ale změnila ke dni 1. 4. 2014, odkdy byly na stavební trh uvedeny nové cihly Porotherm T Profi české produkce. První a jediná výrobní linka svého druhu na výrobu cihel plněných minerální vatou totiž nyní stojí v cihelně Novosedly na Moravě.

Technologický rozvoj společnosti a inovace produktů
Před zahájením výroby cihel Porotherm T Profi v České republice proběhla rozsáhlá investice společnosti Wienerberger do instalace nové výrobní linky. Plně automatická linka na plnění cihel minerální vatou, jejich následné balení a přípravu k distribuci byla instalována a uvedena do zkušebního provozu koncem roku 2013. V současnosti je již linka schopna dosahovat 100 % plánované kapacity a je připravena na start prodeje.
Projekt nové linky byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest – Operační program Podnikání a inovace – program inovace – Inovační projekt – číslo projektu 4.1.IN04/896.
 
 
Nový sortiment cihel
Nový sortiment broušeného keramického zdiva Porotherm T Profi české produkce obsahuje základní cihelné bloky a dvojbloky polovičních cihel ve formátech pro zdivo tloušťky 50, 44, 38 a 30 cm. Vyspělá technologie výroby zaručuje spolu s vysokou kvalitou vstupních materiálů vznik špičkových výrobků. Konkrétně v návaznosti na požadované tepelněizolační vlastnosti zdiva mají cihly z novosedelské hlíny velmi nízkou tepelnou vodivost keramického střepu za současného zachování dostatečně vysoké pevnosti a únosnosti. Kvalita těžené cihlářské hlíny patří mezi nejlepší v celé skupině Wienerberger AG. Jako tepelná izolace je do dutin cihel strojově vkládána hydrofobizovaná minerální vata, která vyhovuje vysokým nárokům z hlediska tepelněizolační ochrany a podporuje akustické i protipožární vlastnosti keramického zdiva.
Společně s cihlami Porotherm T Profi domácí výroby byla od 1. dubna 2014 zavedena na trh i nová technologie zdění na lepidlo Porotherm Dryfix.extra. Lepidlo Porotherm Dryfix.extra je na vzdušné vlhkosti tvrdnoucí hmota, dosahující již po 20 minutách vysoké pevnosti spoje. Lepidlo má konzistenci blízkou již známé zdicí pěně a nanáší se jednoduše v pruzích na čtyři vnitřní keramická žebra pomocí aplikační pistole. Zdění na celoplošnou tenkovrstvou maltu Porotherm Profi je samozřejmě také možné.
Příklad parametrů Porotherm 44 T Profi:
• Rozměr (d × š × v): 248×440×249 mm,
• Hmotnost: cca 18,7 kg/ks,
• Objemová hmotnost prvku: 680 kg/m³,
• Spotřeba cihel: 16 ks/m²,
• Počet cihel na paletě: 72 ks,
• Cena bez DPH: 79,90 Kč/ks,
• Cena cihel v m² zdiva: 1904 Kč (bez DPH),
• Součinitel prostupu tepla: U = 0,16 W/m².K,
• Tepelný odpor: R = 5,58 m².K/W,
• Pevnost: P8.
 
Nová řada cihel plněných minerální vatou byla vyvinuta za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP Projekt č. FR-TI3/231 Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb.
 
Vlastnosti cihel plněných minerální vatou
Plnění přísných podmínek energeticky efektivní výstavby na tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí zajišťuje tepelná izolace ve formě kamenné vlny integrované uvnitř dutin. Prostup tepla stěnou U se pohybuje v hodnotách od 0,14 do 0,22 W/m².K podle tloušťky použitého zdiva a s rezervou vyhovuje zpřísněným požadavkům na obálku budov, upravených prováděcí vyhláškou k zákonu o hospodaření energií s platností od 1. 4. 2013. Technologie cihel plněných minerální vatou je vhodnou odpovědí na požadavky v budoucnu kladené na domy s téměř nulovou potřebou energie.
Neméně důležitá vlastnost keramického systému je dobrá tepelná akumulace, která umožňuje uložit přebytky tepla z vytápění v topném období, prodlužuje topné přestávky a zachovává teplé povrchy při větrání. Vlastnosti cihelného zdiva stabilizují vnitřní prostředí i v letním období. Optimální akumulace keramických stěn dokáže odebírat přebytečné teplo z interiéru a jako středně těžké stěny k tomu využívají noční chladnutí vzduchu jak větráním interiéru, tak ochlazováním vnější stěny z exteriéru.
 
Výborné tepelněizolační schopnosti cihel zajišťují dostatečně vysoké povrchové teploty obvodové konstrukce a za správného provedení konstrukčních detailů eliminují vznik tepelných mostů. Nevzniká tak riziko kondenzace vodní páry na podchlazeném povrchu konstrukce a možný vznik plísní.
Vlastnosti obou vstupních materiálů ale nefungují jen jako samostatné jednotky, naopak vzájemně se doplňují a podporují. Cihelná tvarovka tvoří pro výplň z minerální vaty ideální ochranu před vnějším prostředím a zajišťuje tak velmi vysokou životnost stavby včetně samotné tepelné izolace. Stěny jsou chráněny proti biotickému napadení a mechanickému poškození.
Masivní stěna z cihelného zdiva vytváří vysokou ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací. Vysoká požární odolnost je dána tím, že cihelný střep i kamenná minerální vlna jsou materiály nehořlavé a jsou zařazeny v nejvyšší třídě reakce na oheň A1.
Statické a protipožární hodnoty neovlivňuje pouze materiálové složení zdiva, ale také konstrukce samotného bloku. Velká tloušťka obvodových i vnitřních žeber zaručuje bezpečné přenesení zatížení od vodorovných konstrukcí a příznivě také ovlivňuje chování při seizmickém zatížení.
Uspořádání vnitřních žeber garantuje kontakt celé plochy keramiky mezi jednotlivými vrstvami zdiva a tím využití naprosté většiny plochy cihelného střepu pro přenesení svislého zatížení. Tím se cihly T Profi liší od běžného zdiva a vykazují vyšší únosnost i při relativně menší uváděné pevnosti.
 
Cihly plněné minerální vatou a voda
Mokré procesy probíhající při výstavbě domu vnášejí vlhkost téměř do každé navazující konstrukce, pokud ale cihelný střep vlhkost absorbuje, dokáže ji také přirozeně a rychle odvádět do vnějšího prostředí. Minerální vata integrovaná v dutinách cihly je hydrofobizovaná, což znamená, že ani v případě mokré cihelné tvarovky nenasákne minerální izolace žádnou vlhkost z keramického střepu, což bylo ověřeno i praktickou zkouškou výrobcem. Zároveň nepohlcuje vzdušnou vlhkost ani vodní páry při jejich prostupu stěnou.
Výrobky z kamenné minerální vlny jsou charakteristické velmi nízkým difuzním odporem, stejně tak jako výrobky z cihelného střepu. Díky tomu může vodní pára procházet volně stěnou až na vnější líc stavební konstrukce. Cihly plněné minerální vatou jsou tedy v celém svém objemu paropropustné, odvádějící vzdušnou vlhkost vznikající v průběhu výstavby i následným užíváním domu.
 
Přírodní materiály zajišťují zdravé bydlení a mohou být dokonale recyklovány. Jejich použití je ekologicky i energeticky šetrné.

podle podkladů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl