Informace výrobců, Střechy, Zděné konstrukce

Konstrukční systémy Ytong pro masivní stropy a střechy

Usnadnění práce díky možnosti vynechat nadbetonávku s výztužnou sítí, rychlá výstavba, tiché a klidné bydlení, v létě příjemný chládek, v zimě teplo. To jsou hlavní přednosti konstrukčního systému Ytong Ekonom pro stropy a Ytong Komfort pro střechy. V případě použití pro střechy je možno realizovat sklony až do 40 stupňů. Systémy jsou velmi vhodné pro nízkoenergetické i pasivní domy.
 
Osm důvodů pro střechy a stropy Ytong
1. Vynikající vnitřní klima podkrovního prostoru
2. Vysoká variabilita, rychlá a snadná montáž
3. Použití do sklonu až 40 stupňů
4. Difuzně otevřená střecha
5. Vzduchotěsnost bez tepelných mostů
6. Bezkonkurenční akustické vlastnosti střechy
7. Zdravotně a ekologicky nezávadný materiál
8. Podpora ze strany výrobce v projekční i realizační fázi
 
Význam masivních konstrukcí
Vývoj skladby obvodových stěn přinesl v posledních letech při hledání úspor energie na vytápění či chlazení a při snaze o snížení energetické náročnosti těchto konstrukcí zajímavé kvalitativní posuny. Ruku v ruce s tímto procesem kráčel i vývoj výplní stavebních otvorů. Jakoby na okraji zájmu zůstala skladba střešních konstrukcí, která neudržela krok s požadavky doby a ve své základní verzi – dřevěném krovu – nevyhovuje současným nárokům kladeným na prostor pro bydlení. Společnost Xella CZ přináší řešení, které nabízí zajímavou alternativu – masivní stropy a střechy se sklonem až do 40 °.
Velkým zdrojem inspirace v oblasti masivních konstrukcí střech jsou naši jižní sousedé, u kterých masivní, těžké konstrukce střech představují zejména v létě rozhodující prvek pro udržení příjemného vnitřního prostředí.
V našich klimatických podmínkách se setkáváme v létě i v zimě se značnými teplotními výkyvy. Masivní konstrukce Ytong v zimě zamezí úniku tepla, v létě se střecha díky vysoké tepelné setrvačnosti nepřehřívá a pobyt v podkrovních místnostech zůstává při vnitřních teplotách do 25 °C velmi příjemný.
 
Ytong Ekonom a Ytong Komfort
Ytong EkonomYtong Komfort představují montované konstrukční systémy pro stropy, resp. střechy. Sestávají z železobetonových nosníků Ytong a vložek Ytong+. Pro dosažení maximální plošné hmotnosti, která má mj. zásadní vliv na stabilizaci vnitřní teploty, je střešní (stropní) vložka zhotovena z pórobetonu třídy P4–500 s objemovou hmotností 500 kg/m3 a součinitelem tepelné vodivosti 0,13 W/m2K. Nosník tvoří příhradová svařovaná výztuž zalitá do betonové patky obdélníkového průřezu 120×40 mm. Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, je snížená a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra vyztuženého ocelí. Návrhová hodnota užitného zatížení stropu Ytong Ekonom je 3 kN/m2.
Montáž obou typů konstrukce probíhá ve čtyřech fázích:
1. uložení nosníků,
2. podepření konstrukce,
3. položení vložek,
4. zálivka betonem.
 
Ytong EkonomYtong Komfort
 
Položenou konstrukci není nutno nadbetonovat, betonem min. tř. C20/25 se zalijí pouze žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Možnost vynechání nadbetonávky vyztužené armaturou znamená významnou finanční i časovou úsporu. Další úspory přinese vysoká rovinnost spodního i horního líce konstrukce, která umožní zjednodušení následných pracovních postupů.
Pro provedení zdařilé konstrukce stropu je nutný kladečský plán a statický výpočet konstrukce. Dalším předpokladem je kvalitní sehraná parta čtyř zedníků. Celý postup je v podstatě „starý“ známý vložkový strop, který je u nás používán řadu let a se kterým se na našich stavbách setkal bez výjimky každý odborník.
Realizaci střešní konstrukce zvládne po zaškolení bez problémů a za stejných předpokladů tatáž parta. Konstrukce střechy je vlastně „nakloněný strop“. Odborné tesařské práce prakticky odpadnou.
 
 
Kvalitní tepelný štít
Současné požadavky na tepelnou ochranu budov jsou natolik náročné, že ani tak kvalitní tepelněizolační materiál, jakým Ytong bezesporu je, není schopen v ekonomicky únosné tloušťce vyhovět. Je tedy nutno provést zateplení. To se provádí na vnějším líci střešní konstrukce Ytong Komfort. Na rozdíl od klasické mezikrokevní izolace dřevěných krovů lze na střeše Ytong Komfort provést zateplení souvislou vrstvou tepelné izolace bez tepelných mostů. Pro tepelnou izolaci lze použít prakticky jakýkoliv izolační materiál. Skvěle se osvědčil systémový nehořlavý minerální materiál Ytong Multipor. Právě tepelná izolace Multipor vykazuje v létě vysokou odolnost vůči sálavému prohřívání od sluncem rozpálené krytiny.
V průběhu betonáže střešní konstrukce si připravíme kotevní prvky pro zamýšlený zateplovací systém. Ještě před zavadnutím betonu do něj osadíme v místech žeber závitové tyče. Tyče vkládáme v pravidelných intervalech podle rozměrů navržených izolačních desek v ose budoucích kontralatí. Po ztuhnutí betonu se na střechu nalepí v řadách izolační desky, postupuje se odspodu nahoru. Na závitové tyče se pak nasadí kontralatě, které se maticemi přitáhnou k povrchu izolačních desek.
V následujícím pracovním kroku se položí pojistná hydroizolace, která se přichytí další kontralatí. Jako plášť střechy se nejčastěji používají střešní tašky nebo jiná skládaná krytina, její výběr definuje vzdálenost budoucích latí, které se přibíjejí na horní kontralať.
 
 
Konstrukce, které dýchají
Pokud projektant použije jako izolační materiál desky Ytong Multipor, získá difuzně otevřenou konstrukci, kterou může z interiéru ven snadno prostupovat vodní pára. Tato skladba konstrukce střechy je považována za velmi bezpečnou, protože v nich prakticky nikdy nekondenzuje vodní pára. Výpočet pro střechu Ytong Komfort tloušťky 250 mm s tepelnou izolací Multipor tloušťky 200 mm prokazuje následující efekt: od teploty –24 °C níže se začíná v izolaci zhruba 4 až 5 cm pod jejím vnějším povrchem tvořit kondenzát. Od teploty –23 °C výše se tento kondenzát odpařuje. Z toho plyne, že tato střecha je prakticky po celý rok suchá.
Stejná střecha s pěnovým polystyrenem začíná tvořit kondenzát od teploty –10 °C a nižší. Po oteplení se kondenzát odpařuje pomaleji. V polystyrenem zateplených střechách tedy nejenže dochází ke kondenzaci dříve, ale kondenzát v nich zůstává a působí déle.
U difuzně otevřených konstrukcí není nutno navrhovat na vnitřním líci parozábranu nebo parobrzdu. Jedinou fólií v konstrukci střešního pláště je difuzně propustná pojistná hydroizolace. A i tu je možno od sklonu střechy 23 ° a větším vynechat.
To, že pórobeton vložek Ytong+ a izolace Multipor umožňuje vysokou difuzi vodní páry, neovlivňuje jeho vzduchotěsnost. Domy ze stavebního systému Ytong, pokud jsou správně provedené zejména v detailech napojení na otvory stavebních výplní, vykazují nadstandardní hodnoty neprůvzdušnosti, vlastnosti, která bude v moderním stavitelství ostře sledovanou hodnotou v oblasti energetických úspor.
 
 
Zvukový útlum
Další vlastností masivní stropní a střešní konstrukce Ytong je velice dobrá hodnota zvukového útlumu. Zejména u střešní konstrukce se jedná o nový fenomén, který se v budoucnu jistě dočká zasloužené pozornosti. Hladina okolního hluku je, zejména v městských aglomeracích a v blízkosti komunikačních uzlů a tepen, často vysoko nad hodnotami vhodnými pro bydlení či odpočinek. Tendence je bohužel spíš stoupající. Konstrukce střechy Ytong Komfort se svou hodnotou akustického útlumu 48 dB z pohledu ochrany před hlukem vysoce předčí klasickou konstrukci dřevěného krovu. Jediná noc strávená v podkroví této konstrukce přesvědčí uživatele o zásadním rozdílu ve srovnání s běžnými lehkými konstrukcemi střech.
Materiál Ytong je nehořlavý. Jednoduchá skutečnost, která však především uplatněním ve střešní konstrukci poskytne uživateli zcela nový bezpečnostní standard. Totéž platí samozřejmě i pro tepelnou izolaci Multipor. Je nehořlavá a odolává všem běžným chemikáliím. Neposkytuje živiny plísním, houbám ani hnilobám. Nemusí být tedy ošetřována „zaručeně neškodnými“ prostředky, které hubí spolehlivě všechny zmíněné vetřelce.
V neposlední řadě je dobré zmínit ještě jednu zajímavou vlastnost. Je jí velmi dobrá schopnost jímat přebytečnou vzdušnou vlhkost (čtyřčlenná rodina jí za den vyprodukuje až 12 litrů) a tuto opětovně předávat do prostoru. Tímto se konstrukční prvky Ytong přímo podílejí na vytváření příjemného vnitřního klimatu a pohody.
podle podkladů firmy Xella CZ