Informace výrobců, Zděné konstrukce

Nová malta HELUZ Trend překvapí tepelněizolačními vlastnostmi

Při stavbě nízkoenergetického či pasivního domu je nutné věnovat velkou pozornost výběru materiálu, který na stavbu použijeme. Základem je samozřejmě kvalitní tepelněizolační zdivo z broušených cihel, kvalitní výplně okenních a dveřních otvorů a dostatečná izolace podlah i střechy. Pozornost je však potřeba věnovat i dalším používaným materiálům. Jedním z nich je i malta, která se na tepelněizolačních vlastnostech stavby podílí nemalou měrou. 
 
Malta HELUZ TrendVýjimečné parametry
Nová zakládací vysokopevnostní a vysoce tepelněizolační malta HELUZ Trend má až 8x lepší tepelněizolační vlastnosti než klasické cementové malty. Vykazuje nízkou tepelnou vodivost (λ = 0,15 W/m.K) a zároveň si zachovává vysokou pevnost srovnatelnou s cementovými maltami (deklarovaná pevnost v tlaku je 8 MPa). Nízká tepelná vodivost a vysoká pevnost jsou přitom parametry, které jdou zpravidla proti sobě. Standardní tepelněizolační malty tak dosahují pouze velmi nízké pevnosti v tlaku a vysokopevnostní malty naopak nesplňují potřebné tepelněizolační parametry. Nová malta zároveň disponuje vysokou vydatností (cca 2,5x větší než je u klasických cementových směsí běžné), což znamená, že pro zhotovení stejného objemu malty je potřeba výrazně nižší počet pytlů materiálu.
Malta minimalizuje tepelné úniky, které mohou být způsobeny při použití klasických cementových či vápenocementových malt. Díky parametrům, které vykazuje, nevznikají v místě vyplněných spár v obvodovém zdivu tepelné mosty a vnitřní povrchové teploty konstrukce zůstávají vysoké. To napomáhá dobré tepelné pohodě v interiéru, neboť v ploše zdiva nevznikají lokání místa s nižší povrchovou teplotou, která mají za následek pocit tepelné nepohody a s ním související potřebu zvyšování teploty vzduchu v interiéru a vyšší provozní náklady na vytápění domu.
 
Použití
Malta HELUZ Trend se používá jak pro zakládání první řady obvodového zdiva z broušených cihel, tak i pro založení zdiva vyšších podlaží na stropní desce. Dále se používá pro podmaltování překladů v obvodovém zdivu, vyplnění spár, vyrovnávání nerovností a výspravy v obvodovém zdivu. Tvoří také i vhodný podklad pro vnější omítku. Díky maltě HELUZ Trend zůstanou také teploty v místě spár vyplněných maltou na vnějším povrchu zdi vpodstatě shodné s teplotami okolního zdiva. Při teplotních změnách tak nebude docházet k pnutí materiálů pod omítkou a omítka na těchto místech nepopraská.
Nová zakládací malta Trend je vhodná pro ucelený systém obvodového zdiva z cihel HELUZ Family a HELUZ Family 2in1 a doplňuje zdicí systém HELUZ vhodný pro energeticky úsporné domy. Společnost HELUZ ji zařadila do svého portfolia výrobků právě proto, aby obvodové zdivo nízkoenergetických a pasivních staveb mohlo dosáhnout co nejlepších tepelněizolačních parametrů.
 
Porovnání detailu u stropu, založení první řady cihel 2. NP
Detail založení první řady cihel pro 2. nadzemní podlaží se vyskytuje na všech stavbách, které mají více než jedno nadzemní podlaží. Na termovizních snímcích neomítnutého zdiva je v místě detailu zakládací malty jasně vidět rozdíl v použité maltě. Pokud bude zdivo omítnuto, pak tento rozdíl bude na povrchu fasády menší.
 
Obr. 1: Běžná zakládací maltaObr. 2: Malta HELUZ Trend
 
Na snímku 1 je běžná zakládací malta použitá pro založení zdiva z cihel HELUZ Family 50 (cca tl. 3,5 cm) mezi 1. a 2. NP. Měření bylo prováděno při teplotách Te = –6 °C a Ti = 20 °C. Je vidět, že malta má vyšší povrchovou teplotu. To je způsobeno větším tepelným tokem maltou. Vlevo od horního okna nejsou vhodně ošetřeny spáry mezi upravovanými cihlami.
Na snímku 2 je použitá malta HELUZ Trend pro založení zdiva z cihel Family 50 2in1. Měření bylo prováděno při teplotách Te = –4 °C, Ti = 20 °C (v horním patře 18 °C). Je vidět, že povrchová teplota je stejná jako u zdiva. Nedochází zde k únikům tepla. V případě, že by se použila klasická zakládací malta, vznikla by zde výraznější tepelná vazba (tepelný most) a docházelo by tak ke zbytečné tepelné ztrátě a znehodnocování tepelněizolačních vlastností obvodové stěny, která v tomto případě dosahuje U = 0,11 W/m2.K.
 
Porovnání konstrukčního detailu v místě uložení stropu na zdivo z cihel Family 44 2in1
Pro výpočet byly zvoleny cihly HELUZ Family 44 2in1 omítnuté z vnější strany lehčenou jádrovou omítkou tl. 20 mm. Detail odpovídá klasickému řešení uložení stopní konstrukce, která se skládá z 20 mm kročejové izolace a 50 mm betonové mazaniny. Tloušťka izolace ve věnci je 130 mm a odpovídá běžně používanému EPS s λ = 0,037 W/m.K.
Bylo provedeno několik variant výpočtů, jejichž výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud chceme detail ještě optimalizovat, můžeme použít nově vyvinutou věncovku s integrovanou izolací HELUZ 8 2in1, která zabezpečuje stejnoměrný průběh povrchových teplot při fasádě. To je pozitivní vlastnost z hlediska životnosti omítky a zachování stálobarevnosti povrchové úpravy. Použití věncovky HELUZ 8 2in1 přispívá i ke zmenšení rizika kondenzace vodní páry v detailu věnce.
 
Varianta
Ψ [W/m.K]
fRsi [–]
Teplota – kout pod stropem [°C]
Teplota – kout nad stropem [°C]
Teplota vnějšího povrhu fasády v místě ložné spáry malty [°C]
Teplota zdiva vnitřní [°C]
Teplota zdiva vnější [°C]
Porovnání s požadavky normy ČSN 73 0540-2
Běžná malta i věncovka
0,121
0,921
17,27
18,07
–13,75
18,85
–14,81
vyhovuje požadavku
Běžná malta a věncovka 8 2in1
0,114
0,923
17,34
18,12
–13,62
 
 
vyhovuje požadavku
Malta Trend a běžná věncovka
0,054
0,944
18,05
18,76
–14,66
 
 
vyhovuje doporučené hodnotě
Malta Trend a věncovka 8 2in1
0,050
0,946
18,12
18,79
–14,66
 
 
vyhovuje doporučené hodnotě pro pasivní domy
Podmínky výpočtu: Ti = 20 °C, Te = –15 °C, Rse = 0,04 m2.K/W; Rsi pro stanovení y 0,13 m2.K/W; Rsi pro stanovení povrchových teplot 0,25 m2.K/W 
 
 
Obr. 3: Detail s běžnou cementovou maltou, teplota vnitřního prostředí 20 °C, teplota vnějšího prostředí –15 °C; Rsi = 0,25 m2.K/W, Rse = 0,04 m2.K/WObr. 4: Detail s maltou HELUZ Trend a věncovkou HELUZ 8 2in1, teplota vnitřního prostředí 20 °C, teplota vnějšího prostředí –15 °C; Rsi = 0,25 m2.K/W, Rse = 0,04 m2.K/W
 
 
 
Shrnutí
Malta HELUZ Trend doplňuje zdicí systém HELUZ vhodný pro energeticky úsporné domy. Obálka budovy se stává kompaktní bez zbytečných tepelných mostů. Zároveň je zachována jednoduchost provádění detailů. Malta má také příznivý vliv na zachování dlouhé životnosti vnějších omítek v lokálních místech, kde je malta HELUZ Trend použita.
podle podkladů firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
 
Obr. 5: Založení první řady zdiva z broušených cihelObr. 6: Vyplnění spár v obvodovém zdivuObr. 7: Vysprávky obvodového zdivaObr. 8: Podmaltování překladů