Legislativa

Nová pravidla pro veřejné zakázky

Nová unijní pravidla pro veřejné zakázky posílí hospodářskou soutěž a zajistí vyšší hodnotu za prostředky investované do silnic, mostů či nemocnic.

„Iniciativu evropských orgánů velice vítáme, protože současný český zákon o veřejných zakázkách velice komplikuje jakoukoliv výstavbu ve veřejném sektoru. Ukazuje se, že praxe soutěžit pouze na nejnižší cenu je ekonomicky nevýhodná. Pevně věříme, že čeští zákonodárci implementují novou unijní legislativu bez omezení co nejdříve, včetně řešení změn během výstavby,“ zdůraznil GŘ Metrostavu Ing. Pavel Pilát.


Nová unijní pravidla pro veřejné zakázky posílí hospodářskou soutěž a zajistí vyšší hodnotu za prostředky investované do silnic, mostů či nemocnic. Tato pravidla EU pro veřejné zakázky a koncese, která ve středu schválil Parlament, zajistí lepší kvalitu a využití finančních prostředků pro nákup či pronájem děl, zboží či služeb orgány veřejné správy. Usnadní také přístup malých a středních firem k tendrům a zavedou přísnější pravidla pro subdodávky.

Nová legislativa, která byla neformálně dohodnuta s Radou v červnu 2013, reformuje současná unijní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Poprvé zavádí společné unijní standardy pro koncesní smlouvy, za účelem posílení hospodářské soutěže a zajištění co nejlepšího využití finančních prostředků. Nová kritéria při rozhodování o vítězi tendru kladou větší důraz na životní prostředí, sociální aspekty a inovace.

Orgány veřejné správy při nákupu děl, zboží a služeb utrácí přibližně 18 % unijního HDP, což z veřejných zakázek činí silný nástroj pro dosažení specifických společenských cílů. „Přijetím nových pravidel vysíláme silný signál občanům, kteří mají právo na to, aby byly veřejné prostředky využívány účinně,“ uvedl zpravodaj Parlamentu Marc Tarabella (S&D, BE).

„Nová pravidla týkající se koncesních smluv jsou rovněž silným signálem ve prospěch posílení vnitřního trhu. Vytvářejí zdravé ekonomické prostředí, ze kterého budou těžit všichni, včetně veřejných orgánů, hospodářských subjektů a v konečném důsledku občané EU. Pravidla hry budou nyní známa všem,“ dodal Philippe Juvin (ELS, FR), zpravodaj pro koncesní smlouvy.

Lepší poměr cena-hodnota

Díky novému kritériu „hospodářsky nejvýhodnější nabídky“ (tzv. MEAT) budou moci orgány veřejné správy kromě ceny a celkových nákladů klást větší důraz na kvalitu, výhody v oblasti životního prostředí, sociální aspekty či inovace. „Nová kritéria ukončí diktát nejnižších cen a postaví opět kvalitu do centra pozornosti,“ vysvětlil Marc Tarabella.

Více inovací

Poslanci prosadili zavedení zcela nového postupu, který posílí zavádění inovativnějších řešení při zadávání veřejných zakázek. „Inovační partnerství“ umožní orgánům veřejné správy vypsat veřejnou soutěž, která by vyřešila specifický problém, aniž by předjímaly jeho řešení. Zadavatel a uchazeč o veřejnou zakázku by tak mohli společně přijít s inovativním řešením.

Méně administrativní zátěže a lepší přístup pro menší podniky

Výběrová řízení budou díky standardní jednotné zadávací dokumentaci, založené na vlastních prohlášeních, pro podniky jednodušší. Pouze vítěz bude muset dodat originály dokumentů. Toto opatření sníží dle odhadů Komise administrativní zátěž pro podniky o více než 80 %. Nová pravidla rovněž podporují rozdělení zakázek na části, což by usnadnilo přístup k tendrům malých a středních firem.

Přísnější pravidla pro subdodávky

Nová pravidla za účelem boje proti sociálnímu dumpingu, a aby bylo zajištěno dodržování pracovněprávních předpisů, zavedou pravidla týkající se subdodávek, jakož i přísnější pravidla týkající se „mimořádně nízkých“ nabídek. Dodavatelé, kteří nedodržují pracovněprávní předpisy EU, budou moci být vyloučeni z účasti na veřejných zakázkách.

Žádný tlak na privatizaci veřejných služeb

Dohoda o nových unijních pravidlech o koncesích zdůrazňuje, že členské státy mohou svobodně rozhodnout, jakým způsobem by měla být veřejná díla či služby poskytovány – ať už prostřednictvím vlastních zdrojů či soukromými společnostmi. Nová směrnice nevyžaduje privatizaci veřejných podniků poskytujících služby veřejnosti, dodává text. Poslanci rovněž uznali zvláštní povahu vody jako veřejného statku a souhlasili proto s vyjmutím tohoto odvětví z oblasti působnosti nových pravidel.

Další postup

Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU. Od tohoto data budou mít členské státy 24 měsíců na provedení nových pravidel do vnitrostátních právních předpisů.
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení.