Snižování energetické náročnosti budov, Soutěže

Výsledky soutěže Česká energetická stavba – projekt – inovace 2011

Už 10. ročník má za sebou soutěž Česká energetická stavba – projekt – inovace, někdy nazývaná také „Energetický Oscar“, kterou vypisují ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí a pořádá ji společnost TOP EXPO CZ. Slavnostní vyhlášení všech oceněných se uskutečnilo na společenském večeru 20. 11. 2012 v Betlémské kapli – Aule ČVUT v Praze. Porota vybírala z rekordního počtu 77 přihlášek.
Mottem 10. ročníku byl Archimédův výrok: Energie je to, co svět uvádí do pohybu!
Odbornou prestiž i společenský význam soutěže dokládá skutečnost, že se koná již třetím rokem pod záštitou předsedkyně Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, předsedy vlády ČR Petra Nečase, resortních ministrů a dalších osobností. Hlavním partnerem letošního ročníku byla společnost ERSTE CORPORATE BANKING. Tituly oceněným předali zástupci vypisovatelů Jiří Jirka, první náměstek ministra průmyslu a obchodu, a Tomáš Tesař, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny MŽP.
Vypsané kategorie:
A) Stavby investorů na území ČR
A1) Rodinné a bytové domy
A2) Školské, zdravotnické a veřejné budovy
A3) Průmyslové stavby, zařízení a objekty pro výrobu a přenos energie
(elektrárny, liniové stavby, rozvodny, plynové zásobníky, nabíjecí stanice apod.)
B) Projekty připravené k realizaci, případně i realizované
B1) Projekty pro nízkoenergetické a pasivní domy
B2) Projekty pro výrobu a přenos elektřiny a tepla
B3) Projekty pro snížení energetické náročnosti průmyslu a dopravy
B4) Projekty pro efektivní integraci OZE do energetických sítí
C) Inovace: materiály, výrobky, elektromobily, technologie, programy, procesy, postupy apod.
C1) Realizované
C2) Připravované
 
Porota pracovala ve složení:
Předsedkyně poroty: Ing. Irena Plocková,
Čestný předseda: Ing. Jiří Bis,
Členové: Ing. František Plecháč za AEM, Ing. Vladimír Kubeček za ČS – ERSTE, Ing. Jan Kanta za ČEZ, Ing. Jan Pauček za PRE, Ing. Ladislav Brett za ČKAIT, Ing. Olga Solaříková za COGEN, Ing. Tomáš Hüner za OTE, prof. Ing. Zdeněk Vostracký za TPUE energ. platforma, Ing. Petr Kučera za Svaz zkušeben ve výstavbě.
 
TITULY 2011 v kategorii A – STAVBA (rovnocenné – bez určení pořadí)
● ÚSLAVA BIOENERGIE a. s.: „Úspory energie v CZT Přeštice“ za vysoce energeticky a ekologicky efektivní řešení zásobování teplem městského sídlištního okrsku. Systém CZT využívá propojení bioplynové stanice a kogeneračních jednotek. Součástí modernizace stávajícího systému vytápění bytových domů a školy je moderní regulace a řízení jeho provozu.
Úspory energie v CZT PřešticeÚspory energie v CZT Přeštice
 
● ÚSPORNÉ BYDLENÍ, s. r. o.: „Přestavba bývalé základní školy na pasivní bytový dům“ za realizaci přestavby nevyužívané školní budovy na bytový dům s dosažením pasivního standardu. Projekt ukazuje možnosti revitalizace objektů občanské vybavenosti s již nefunkčními prvky obvodového pláště a celkovým morálním dožitím.
Přestavba bývalé základní školy na pasivní bytový dům
 
TITULY 2011 v kategorii B – PROJEKTY (rovnocenné – bez určení pořadí)
● Atelier ARS : „Přífařička – Budova pro pobytové a vzdělávací programy Střediska ekologické výchovy SEVER“ za energeticky vysoce efektivní a ekologicky šetrné řešení stavby a jejích technických systémů. Objekt je lokalizován v podhorské oblasti, čemuž bylo celkové nízkoenergetické řešení plně podřízeno. Dřevostavba je vytápěna pomocí moderních systémů demonstrujících možnosti využití biomasy, solární energie i tepelného čerpadla. Kromě praktického využití se tak stávají tato technologická zařízení součástí výukových procesů.
Přífařička – Budova pro pobytové a vzdělávací programy Střediska ekologické výchovy SEVER
 
● ELK, a. s.: „Pasivní dům BUNGALOV 146“ za stavební a technické řešení zajišťující pasivní energetický standard při vytápění, větrání a přípravě teplé vody kombinací vysoce účinné rekuperace tepla, tepelného čerpadla a integrovaným elektrickým bojlerem. Všechny použité stavební materiály a konstrukce vykazují špičkové tepelně izolační vlastnosti a současně odpovídají nárokům na udržitelné stavění.
Pasivní dům BUNGALOV 146
 
● JRD, s. r. o.: „Energeticky pasivní bytové domy Park Hloubětín“ za stavbu pasivních bytových domů s vysokým uživatelským komfortem a cenovou dostupností pro všechny generace.
Energeticky pasivní bytové domy Park Hloubětín
 
TITULY 2011 v kategorii C – INOVACE (rovnocenné – bez určení pořadí)
● HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., za inovaci „HELUZ FAMILY 50 2in1“ za zavedení progresivní technologie výroby cihelných tvarovek umožňujících výstavbu nízkoenergetických objektů.
HELUZ FAMILY 50 2in1
● SOR Libchavy, s. r. o. za inovaci „Elektrobus SOR EBN 10,5“ za vývoj elektrobusu pro městskou hromadnou dopravu. Kapacita baterií umožňuje dojezdovou vzdálenost 110 až 180 km, což je vhodné zejména pro středně velké aglomerace. Dobíjení akumulátoru lze variabilně řešit s ohledem na konkrétní provozní podmínky. Provoz elektrobusů je ekologicky velmi vhodným opatřením zejména pro oblasti s velmi znečištěným životním prostředím.
Elektrobus SOR EBN 10,5
 
● WIENERBERGER cihlářský průmysl, a. s.: „Cihla plněná minerální izolací Porotherm 42,5 T Profi“ za inovaci pálené cihelné tvarovky s dutinami vyplněnými hydrofobizovanou minerální vlnou s nižší tepelnou vodivostí. Tento typ cihelné tvarovky umožňuje pořízení nízkoenergetických staveb z jednovrstvého zdiva s velmi dlouhou dobou životnosti.
Porotherm 42,5 T Profi
 
● PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s.: „“ inovace řeší využití mláta jako vedlejšího produktu při výrobě piva v teplárenském zařízení. Mláto upravené do požadovaného stavu je fluidně spoluspalováno, produkovaná pára je využita následně v kogenerační výrobě tepla a elektřiny z biomasy.
Energetické využití odvodněného pivovarského mlátaEnergetické využití odvodněného pivovarského mláta
 
CENY MPO
● Protherm, s. r. o., za stavbu Bydlete jinak – Nízkoenergetické domy – „minisídliště“ rodinných domů s nízkoenergetickým až pasivním standardem. Architektonické a stavební řešení s použitím klasických zdicích materiálů dávají předpoklad pro efektivní využití buď klasického vytápění plynovým kotlem, nebo inovativní kombinaci tepelného čerpadla a rekuperace.
Bydlete jinak – Nízkoenergetické domy
 
● SYSTHERM, s. r. o., za projekt „Využití odpadního tepla, Polabské mlékárny, a. s.“ za efektivní využití odpadního tepla z chladících procesů v mlékárenském provozu. Odpadní teplo je zpětně využito pro ohřev provozní teplé vody a vytápění výrobních prostor.
Využití odpadního tepla, Polabské mlékárny, a. s.
 
CENA POROTY
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s., za inovaci „Energetické využití odvodněného pivovarského mláta“
 
Zástupci všech oceněných v soutěži CEEP 2011, její vypisovatelé, organizátoři, Betlémská kaple, 20. 11. 2012
 
CENY PARTNERŮ
CENA ERSTE CORPORATE BANKING, a. s.
HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., za inovaci „HELUZ FAMILY 50 2in1“
 
CENA ČEZ, a. s.
ÚSLAVA BIOENERGIE, a. s., za stavbu „Úspory energie v CZT Přeštice“
 
CENA ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
ENBRA, a. s., za projekt „Školicí a výcvikové středisko ENBRA – Topenářská strategie“ za ucelený komplet výukového programu pro topenáře. Instalace moderních topenářských výrobků podporuje prohlubování znalostí o možnostech využívání energeticky efektivních zdrojů vytápění.
Školicí a výcvikové středisko ENBRA – Topenářská strategie
 
CENA OTE, a. s.
Encontrol, s. r. o., za systém „Encontrol Power Balancer“ za vývoj inteligentního systému snižující náklady spojené provozováním objektů určených k bydlení či podnikání. Systém speciálně vyvinutých elektronických a softwarových prvků řídí provoz elektroinstalací objektu. Svou funkčností podporuje zařízení charakteristická pro „smart homes“.
Encontrol Power Balancer
 
CENA sdružení COGEN
EUFC CZ, s. r. o., za systém „Stora Enso Wood Products Ždírec – úspora energií“ za návrh modernizace tepelného hospodářství průmyslového podniku s využitím vysoce efektivní kogenerační výroby tepla a elektřiny. Nové zařízení je dimenzováno s ohledem na možnosti využití vyrobené elektřiny v podniku.
Encontrol Power Balancer
 
CENA VEŘEJNOSTI
METROSTAV, a. s., za stavbu „Malá vodní elektrárna, jez a rybí přechod Beroun“ za energetické využití průtoků řeky Berounky u stávajícího pevného jezu v Berouně na levé straně jezu a úprava tohoto pevného jezu na částečně pohyblivý. MVE je průtočná, příjezová s automatickým řízením provozu dodržení stálé hladiny v nadjezí. Instalovaný výkon MVE je 4×180 kW, celkem 720 kW.
Malá vodní elektrárna, jez a rybí přechod Beroun
 
VÍTĚZOVÉ STUDENTSKÉ KATEGORIE
Vypisovatelem a generálním partnerem studentské kategorie soutěže je společnost ENVIROS a od ročníku 2011 se jako patroni připojily společnosti ABB a Saint-Gobain Construction Products CZ Divize Weber. Tato kategorie je vyhlašována k podpoře studia technických směrů v ČR a požívá záštit pěti rektorů a poprvé záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Letošní ročník byl dotován finančními cenami ve výši 150 000 Kč a byl obeslán rekordními 22 přihláškami!
Cenu rektora ČVUT v Praze v hodnotě 10 000 Kč získal Ing. Jiří Bednář z České zemědělské Univerzity v Praze za projekt: Návrh realizace malé vodní elektrárny;
Cenu děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze v hodnotě 5000 Kč získal Bc. Tomáš Jedlička, studující ČVUT Praha za projekt: Optimalizace návrhu střešní nástavby na panelový dům;
Cenu děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze v hodnotě 5000 Kč získal Bc. Tomáš Jedlička;
Cenu rektora VUT v Brně v hodnotě 10 000 Kč získala Bc. Eliška Krausová (UJEP Ústí nad Labem) za projekt: Stavební technologie ekodomu a porovnání energetických ztrát s běžným rodinným domem;
Cenu rektora Vysoké školy báňské v Ostravě v hodnotě 10 000 Kč získal Jaroslav Velčovský za projekt: Školicí a vzdělávací středisko v pasivním standardu;
Cenu rektora Technické univerzity Liberec v hodnotě 10 000 Kč získala Bc. Lenka Holcnerová, studující Vysoké učení technické v Brně, za projekt: Přelévání vln;
Cenu rektorky Západočeské univerzity Plzeň v hodnotě 10 000 Kč získal Michal Čížek, studující ČVUT v Praze, za projekt: Návrh teplárny na biomasu předsoušenou v parní sušce;
Cenu ABB v hodnotě 10 000 Kč získala Bc. Michaela Fišerová z ČVUT v Praze za projekt: ISLE – Vývin metodiky návrhu komplexních šetrných budov aplikovaný na příkladu. Cenu předala Lucie Jandová, ředitelka Marketingu, komunikace a PR ABB;
Cenu Saint-Gobain Construction Products CZ Divize Weber v hodnotě 20 000 Kč získal Ing. Jan Hylenka za projekt: Rekonstrukce bytového domu „Dvouletky“. Cenu předal Tomáš Rosák, generální delegát Saint-Gobain Construction Products.
CENY generálního partnera ENVIROS:
Třetí místo a cenu v hodnotě 10 000 Kč za projekt Rekonstrukce bytového domu „Dvouletky“ získal Ing. Jan Hylenka. Druhé místo cenu v hodnotě 20 000 Kč získala studentka ČVUT v Praze Bc. Michaela Fišerová za projekt ISLE – Vývin metodiky návrhu komplexních šetrných budov aplikovaný na příkladu“. První místo a cenu v hodnotě 30 000 Kč získal Michal Čížek, student Fakulty strojní ČVUT v Praze, za „Návrh teplárny na biomasu předsoušenou v parní sušce“. Ceny předal Pavel Sitný, provozní ředitel ENVIROS.
 
tisková zpráva, wd