Stavitel

Gel pro těsnění drážkovaných krytin

Falcované střešní krytiny z plechových pásů nebo dnes již výjimečně z plechových tabulí patří k tradičním a historicky prověřeným způsobům krytí střech.

 

 

 

Použitím tohoto způsobu lze provádět oplechování téměř jakýchkoli střešních tvarů, a to i na velmi nízkých sklonech a v náročných klimatických podmínkách.


Otázka vodotěsnosti, nebo přesněji řečeno „deštitěsnosti“ dvojité stojaté drážky zaměstnávala odborníky dlouho. Dnes je již celkem ustálený názor, že dvojitá stojatá drážka je odolná proti dešťové vodě, nikoli však proti vodě tlakové. Ta se na střechách s malými sklony může vyskytovat většinou ve spojitosti s tajícím sněhem. Tento handicap dvojité stojaté drážky se někdy obtížněji vysvětluje investorům nebo architektům, kteří jsou tím často zaskočeni. Nicméně odborná veřejnost tento fakt vnímá a je s ním smířená.

V minulosti různé instituce prováděly různé pokusy s cílem stanovit mezní sklon, od kterého je možno používat na střeše dvojitou stojatou drážku takzvaně bez obav. Pokusy a simulace podmínek na střechách víceméně potvrdily hodnoty, které byly v některých pravidlech empiricky zakotveny již dříve. A sice, že v oblastech opravdu malých sklonů je vhodné a nutné zvyšovat těsnost drážek pro zamezení průsaků. To se dříve provádělo pomocí různých, často regionálních postupů. Jako hranice pro tato dodatečná opatření se dnes považuje sklon 7° (tj. 12,3%). K tomu mohou přistupovat další zásady, týkající se těsnění drážek i u vyšších sklonů, například na zaledněných okrajích střech v oblastech bohatých na sníh.

Jako minimální sklon pro drážkované krytiny je v předpisech uváděn sklon 3° (tj. 5,2 %). Z výše uvedeného plyne, že v oblastech sklonu od 3° do 7° jsou nutná dodatečná opatření pro zvýšení těsnosti drážek. To se v našich podmínkách v poslední době provádí těsněním drážek pomocí těsnících pásků nebo tzv. falcovacího gelu.

Firma Prefa Aluminiumprodukte upřednostňuje používání falcovacího gelu. Výhody gelu Prefa Falzgel zamezuje pronikání vody nejen drážkami, nýbrž představuje účinnou ochranu rovněž v místech příponek. Jeho aplikace je rychlá, čistá a časově úsporná, efektivita práce je vyšší, náklady oproti běžným těsnícím páskům naopak nižší. Gel se může použít pro všechny materiály: hliník, zinek, nerez, měď, pozinkované a lakované ocelové plechy a je vhodný pro práci s drážkovacími stroji.

PREFA Falzgel je trvale elastický a odolný proti teplotám a stárnutí, rezistentní proti slabým kyselinám a alkáliím. V praxi se používá už více než 25 let a kartuše vystačí pro 25 – 30 m těsnění. Uzavření drážky může být provedeno bezprostředně nebo nejpozději do 48 hodin po aplikaci.

Oblast použití: na nízkých sklonech u kovových drážkovaných krytin, jakož i v místech částí střech s většími přesahy v exponovaných sněhových oblastech (zaledněné okraje střech).

Popis produktu: Falcovací gel Prefa je tixotropní* butylgumový gel. Při zpracování je vláčný s velkou přilnavostí. Po vytvrzení elastomerový* těsnící prostředek s vysokou odolností proti stárnutí.

 

falzgel

Balení: kartuše 0,3 l
Trvanlivost: asi pět let v uzavřeném stavu při skladování v suchu a chladu
Čištění: čištění nástrojů ředidlem
Větrání: práce při dostatečném větrání
Teplota při zpracování: 0 – 70 °C

Nejlepší postup práce je nanášení gelu do vnitřní části velké drážky otočeného naprofilovaného šáru

Vlastnosti materiálu:
Hustota: 1,0 – 1,5 g/cm3
Teplotní odolnost: 0 – 70 °C
Viskozita: 7 mm2/s
Vzhled: modrý gel
Bod varu: 150 – 200 °C
Bod vzplanutí: 290 °C
Rozpustnost: vvodě nerozpustný
Chemická odolnost: dolný proti slabým kyselinám a alkáliím, při normálním použití nevznikají žádné odštěpené látky, při hoření vznikají monooxidy uhlíku a uhlovodíky

Nejlepší postup práce je nanášení gelu do vnitřní části velké drážky otočeného naprofilovaného šáru. Housenka gelu má mít v ideálním případě průměr 3 mm a vystačí tak pro těsnění max. 30m z jedné kartuše. Takto připravený profil velké drážky je následně položen na příponkami již připevněnou drážku předchozího šáru. Uzavření drážky by mělo následovat do 48 hodin.

Ing. Jiří Fiala

 

*Tixotropie: vlastnost některých koloidních látek přecházet za nezměněné teploty třepáním, ultrazvukem, zářením apod. z pevného stavu do kapalného a zpět. 

*Elastomer: makromolekulová látka vykazující při normální teplotě velkou pružnost, např. kaučuk