Stavitel

Národní kvalifikační platforma

Nejvýznamnější hráči sdružující české stavební firmy a profesní organizace založili minulý týden Národní kvalifikační platformu.

Jejím cílem je pomoci zajistit vzdělání profesí podílejících se na provádění staveb tak, abychom mohli efektivně stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Platformu tvoří Centrum pasivního domu, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká rada pro šetrné budovy, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Nadace ABF a některé konzultantské společnosti.

„Do roku 2020 budeme potřebovat desetitisíce stavebních techniků a řemeslníků schopných stavět budovy s téměř nulovou energetickou náročností. Poptávku po takových budovách zajistí vyšší energetické standardy pro výstavbu, které loni schválil Parlament ČR,“ říká Ing. Petr Sopoliga ze společnosti ENVIROS, koordinátor Národní kvalifikační platformy pro stavebnictví. „Problém je v tom, že většina profesí zatím nemá potřebné vzdělání ani zkušenosti. To se musí změnit.“


Národní kvalifikační platforma bude uskutečňovat Národní plán vzdělávání ve stavebnictví směřující k budovám s téměř nulovou spotřebou energie, který vznikl letos. Tento plán připravilo konsorcium v čele s Ministerstvem průmyslu a obchodu a nevládními organizacemi, jako jsou Centrum pasivního domu, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká rada pro šetrné budovy, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Nadace ABF a také konzultantské firmy EkoWATT, ENVIROS a SEVEn. Vznik Plánu byl podpořen grantem z programu Inteligentní energie pro Evropu v rámci iniciativy Posílení dovedností (BUILD Up Skills). Nad rámec konsorcia plán i platformu podpořily mnohé další organizace, jako například Asociace pro využití tepelných čerpadel, Česká komora lehkých obvodových plášťů, Odborový svaz Stavba ČR nebo Asociace výrobců minerální izolace.

Plán se zaměřuje především na pracovníky, kteří se přímo na stavbách každodenně podílejí na jejich realizaci a mají pro energeticky úspornou výstavbu klíčový význam. Jde o stavbyvedoucí, mistry, zedníky, zhotovitele zateplovacích systémů, montážníky, instalatéry-topenáře, kamnáře a kominíky, elektromechaniky pro slaboproud i silnoproud a revizní techniky. V těchto profesích se jedná asi o 60 000 osob, které bude třeba vzdělat. Kromě toho Plán počítá s velkým počtem osvětových prezentací pro širokou veřejnost.

„Odhadované náklady na provedení plánu jsou 775,5 milionů korun, což je investice zhruba 13 000 Kč na jednoho proškoleného řemeslníka,“ vypočítává Jiří Karásek ze společnosti SEVEn, jeden z klíčových autorů Národního plánu vzdělávání. Financování by mělo být pokryto z velké části z Evropských sociálních fondů (47%), zdrojů soukromých institucí a samotných účastníků (39%) a z veřejných zdrojů (14%). Jedním z klíčových úkolů Národní kvalifikační platformy bude právě koordinace získávání finančních prostředků. Jádrem platformy jsou členové konsorcia, které stojí za vypracováním Národního plánu vzdělávání.

Klíčová opatření Národního plánu vzdělávání:

1. Vytvoření centra celoživotního vzdělávání pro sledované profese a sestavení vzorového programu kurzů pro řemeslníky se zaměřením na nové nároky.

2. Vytvoření technologických a řemeslnických manuálů a osnov rekvalifikačních kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání, technická pravidla, pravidla správné praxe, příručky.

3. Úpravy katalogů znalostí a dovedností profesí v návaznosti na realizaci požadavků Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II).

4. Vytvoření kvalifikačních a hodnotících standardů pro autorský dozor, stavební dozor, technický dozor stavebníka.

5. Vytvoření databáze pracovníků v řemeslných profesích s evidencí jejich absolvovaných školení.

6. Využití systémů hodnocení kvality výrobků a technologií pro energeticky úspornou výstavbu a zpřístupnění jejich výsledků pro řemeslné profese.

7. Realizace vzorové výstavby, jako trvalé, aktuálně doplňované výstavy prezentující vhodná technická řešení, výrobky a technologie s možností nácviku jejich použití.

8. Zvyšování zájmu mladých lidí o vstup do oboru stavebnictví (kampaně na školách).

 

Národní plán vzdělávání ve stavebnictví směřující k budovám s téměř nulovou spotřebou energie: http://czgbc.org/Download/Narodni_plan_vzdelavani_ve_stavebnictvi.pdf

Národní analýza současného stavu, odborné vzdělávání stavebních profesí v oblasti energetické náročnosti budov a OZE: http://czgbc.org/Download/Narodni_analyza_soucasneho_stavu.pdf

Další informace: http://buildupskills.eu/national-project/czech-republic, a http://www.build-up.cz/

 

Jaroslav Pašmik, Česká rada pro šetrné budovy