Stavitel

Návrh vsakovacích a retenčních objektů

Společnost Wavin Osma, přední specialista na plastové potrubní systémy, zpřístupnila nový softwarový nástroj pro návrhy vsakovacích a retenčních objektů.

 

 

 

Aplikace, která reflektuje nové normy z oblasti nakládání s dešťovými vodami, jako jsou ČSN 75 9010 či TNV 75 9011, je k dispozici bezplatně na webových stránkách www.intesio.cz. Kromě potřebných výpočtů generuje nástroj i výsledkové tabulky a technickou zprávu a umožňuje export dat do softwaru AutoPEN.


Program je koncipován na principu on-line webové aplikace, která si ke své funkci neklade žádné nadstandartní hardwarové ani softwarové požadavky. Je určen pro návrh vsakovacích, retenčních a kombinovaných (nadzemní průleh a podzemní rýha) objektů. Jednotlivé kroky návrhu s pomocí této aplikace v podstatě kopírují postup výpočtu předepsaného v normě ČSN 75 9010, který je bez speciálního softwarového vybavení algoritmicky značně náročný.

 

Specifikace odvod ovan ch ploch

 

Specifikace odvodňovacích ploch

 

Po provedení výpočtů aplikace sama vygeneruje výsledkové tabulky pro každý objekt. Ty obsahují řadu údajů: rozměry, požadované objemy, kritické návrhové dešťové parametry (úhrn a doba trvání), vsakovací plochy včetně vsakovacího odtoku, hodnoty doby prázdnění a další. Na závěr je automaticky vygenerována technická zpráva, která neobsahuje jen strohá fakta, ale popisuje uceleně celou řešenou problematiku, včetně úvodní charakteristiky projektu, montážního postupu výrobce, záručních podmínek, vzorových obrázků a závěru. Pro řadu projektantů je důležitá i možnost exportu dat do softwaru AutoPEN, který slouží k projekci inženýrských sítí a jehož firemní verzi je možné bezplatně stáhnout na www.wavin-osma.cz.

 

Tabulky vypo ten ch hodnot

Tabulky výpočetních hodnot

 

„Projektanti ocení především soulad aplikace s platnou českou legislativou a úsporu času spojeného s návrhem objektů a zpracováním technické zprávy,“ shrnuje Pavel Seidl, technický poradce společnosti Wavin Osma a dodává: „Velkou výhodou je i bezplatný přístup a možnost exportu dat do dalších aplikací, které projektanti využívají.“

Zad v n v po tov ch parametr

 

Zadávání výpočtových parametrů

 

Intesio od společnosti Wavin Osma je komplexní systém, který slouží k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou. Jeho hlavním úkolem je zachycení, transport, filtrace, retence a zasakování dešťové vody. Využití najde především u projektů, které se zabývají odvodem vody z velkých zpevněných ploch a plochých střech.

Marta Lipovská