Stavitel

Nové izolační jádro THERMALsafe pro sendvičové panely Kingspan

Na podzim minulého roku Kingspan představil nové izolační jádro THERMALsafe s výjimečně nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,0202 W/m.K. Technologie pro výrobu tohoto unikátního jádra je již nyní k dispozici i ve výrobním závodě v Hradci Králové.  
 
THERMALsafe (λ = 0,0202 W/m.K) jsou sendvičové panely s nejnižším součinitelem tepelné vodivosti na trhu. Díky novému izolačnímu jádru THERMALsafe dosahují panely Kingspan nižších hodnot součinitele prostupu tepla U a při zachování tloušťky opláštění zvyšují úsporu energie na vytápění.
 
Výhody panelů s izolačním jádrem THERMALsafe
● Vynikající izolační vlastnosti (λ = 0,0202 W/m.K);
● Testováno a schváleno z hlediska požární bezpečnosti;
● Nízká hmotnost, jednoduchá manipulace;
● Rychlá montáž;
● Dlouhodobá životnost;
● Ekologická nezávadnost.
 
Tepelnětechnické požadavky dle ČSN 73 0540-2:2012 a vyhlášky č. 78/2013
V tabulce níže naleznete aktuální požadavky na součinitel prostupu tepla. Maximální požadované a doporučené hodnoty jsou jednoznačně dány závaznou normou ČSN 73 0540-2. Dále je zde uveden požadavek vycházející z vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov. Přestože je tato vyhláška v účinnosti již od 1. 4. 2013, často bývají její požadavky z důvodu neznalosti opomíjeny. Kingspan vždy udává hodnoty součinitele prostupu tepla včetně zohlednění vlivu podélného spoje dle ČSN EN 14509ČSN EN ISO 10211. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ je vždy uvedena v souladu s normou ČSN EN 13 165 – pro teplotu 10 °C a včetně vlivu stárnutí.
Požadovaná základní hodnota průměrneho součinitele prostupu tepla se stanoví podle vztahu:
 
 
kde redukční činitel nabývá hodnot:
● 1,0 pro dokončene budovy a jejich změny;
● 0,8 pro nové budovy;
● 0,7 pro budovy s teměř nulovou spotřebou energie.
 
Důsledkem je u nových staveb zpřisnění požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, např.:
 
Požadavky na energetickou náročnost budovy podle zákona 406/2000 Sb. nemusí byt splněny u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok a při větši změně dokončené budovy v připadě, že stavebník (vlastník budovy) prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní učely.
Další informace o panelech Kingspan najdete na zde.

podle podkladů firmy Kingspan