Stavitel

Pěnový polystyren v silničním stavitelství

Aplikace pěnového polystyrenu ve stavebnictví se neustále rozšiřuje. Uplatnění si našel i ve výstavbě silnic a zejména mostních nájezdů.

Odborné studie dlouhodobě dokazují, že díky speciální stavební metodě s využitím bloků z pěnového polystyrenu lze v silničním stavitelství dosáhnout zřetelného snížení nákladů zejména z hlediska údržby. Tyto projekty se vyznačují jako hospodárná alternativa oproti obvyklým stavebním postupům. Skutečnost, že se však pěnový polystyren již léta úspěšně používá jako podklad silnic nebo mostních nájezdů, je v České republice poměrně velkou neznámou.


Aplikace EPS bloků (pěnový polystyren) byla v Čechách využita například při výstavbě náspu na dálnici D1 Výškov – Mořice. Vůbec první větší silniční úseky s pěnovými bloky z EPS jako podkladem vozovky byly vybudovány v roce 1972 v Norsku. Postupně se tato metoda začala využívat i v dalších skandinávských zemích dále v Nizozemí, Japonsku a USA. „Pěnový polystyren prokazuje výbornou odolnost proti mrazu a proti hnití. Navíc se jedná o strukturu s uzavřenými póry s velmi nízkou nasákavostí vod. Jde o biologicky neškodný materiál, který nikterak neohrožuje spodní vodu. Zároveň je z mnoha testů prokázáno příznivé chování při trvalém statickém a dynamickém zatížení. Velký smysl má zejména jeho využití při přemostění,“ říká Pavel Zemene, předseda tuzemského Sdružení EPS ČR.

EPS a jeho využití v oblasti silničního stavitelství
I v ČR se objevují nové možnosti využití pěnového polystyrenu a jeho vlastností při výstavbách silnic, mostů, železničních koridorů nebo letišť, kdy se při nestabilním podloží využívá jeho odolnosti. Slouží tak jako podklad pro jeho zpevnění. Pěnový polystyren je vhodný především pro aplikaci do spodních vrstev podkladu vozovky na málo únosném podloží. Také k vyplňování jam mostních opěr – zde slouží zejména ke snížení tlaku zeminy a nestejnoměrného sedání v oblasti nájezdů. Dále se využívá k provedení svahových silnic nebo k opravě sesunutých míst. V neposlední řadě i k výstavbě náspů. „K dodržení veškerých vlastností je však důležitá jeho správná aplikace, při výrobě těchto bloků lze využít i přídavek drtě z odpadů EPS,“ dodává Zemene.

Historie výroby pěnového polystyrenu
Pěnový polystyren byl objeven v roce 1949. Na území České republiky se začal vyrábět o 14 let později. Za tu dobu našel široké uplatnění zejména ve stavebnictví jako izolační materiál. V České republice se od roku 2008 roční spotřeba EPS pohybuje mezi 50 – 60 tisíci tunami. V roce 2011 dokonce přesáhla magickou hranici 62 500 tun.

Národní organizací, která se od roku 1998 podílí na tvorbě norem, zvyšování bezpečnosti výrobků z EPS a podílí se na úsporách energie, je Sdružení EPS ČR. V jeho řadách sdružuje 10 výrobců suroviny a další společnosti a odborníky z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice.