Stavitel

Územní plán v Hradci Králové

Česká komora architektů reaguje na současné koncepty územního plánu města Hradec Králové a také na postoj tamního Oddělení územního plánování.

 

 

 

Aktuální návrhy textové části územního plánu totiž vypouštějí spoluúčast autorizovaných architektů, jejichž zapojení do urbanistického konceptu města považuje ČKA za zcela zásadní. Podle komory se jedná o nebezpečný precedens, který v důsledku může znamenat výrazné zhoršení architektonické a urbanistické kvality našich měst.


Nepříznivá královéhradecká situace je přesným obrazem problému, na nějž ČKA Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě upozorňuje. Zavádějící formulace Stavebního zákona, konkrétně vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. f) jasně definuje požadavky, které musí textová část obsahovat. Jsou to například vymezení zastavěného území, urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury. Dále pak předkládá i jistá doporučení, která mohou být brána v potaz, pokud je to účelné.

Je nešťastné a ve vyspělých evropských zemích nemožné, že přítomnost autorizovaného architekta je při územním plánování zahrnuta pouze v oblasti účelových doporučení, a není tak plně závazná. Ve vyhlášce O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti stojí: „Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje: (…) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt (…).“

Nejasně vymezená pozice autorizovaného architekta v příloze stavebního zákona může mít za následek obcházení profese architekta. Ukázku tohoto počínání pozorujeme právě teď při tvorbě územního plánu Hradce Králové. Ačkoliv příslušné oddělení územního plánování rozpracovalo dvě varianty textové části, ani v jedné z nich nefiguruje zmiňovaná možnost vybídnout ke spolupráci autorizovaného architekta. Podle ČKA by jeho přítomnost neměla být pouze možná, nýbrž daná zákonem. Jeho působení a odpovědnost při vytváření veřejného městského prostoru hraje klíčovou roli. „Vypuštěním zásadní role autorizovaných architektů by stát otevřeně rezignoval na kvalitu prostředí,“ dodává Radim Václavík, člen představenstva ČKA a předseda pracovní skupiny pro Standardy výkonu povolání.

Územní plánování je složitý proces, který vyžaduje zapojení specialistů z různých oborů a jejich spolupráci. „Ani autorizovaný architekt neřeší všechny oblasti výstavby sám a jednotlivé kroky konzultuje například se statikem či stavebním inženýrem. K dobrému výsledku je nezbytné zapojení všech těchto profesí navázaných na autorizovaného architekta. Orientace na kvalitu architektury a urbanistického řešení je primární zejména u staveb v pohledově exponovaných polohách, u společensky významných budov, v lokalitách památkových rezervací a zón, jako je právě historické centrum Hradce Králové,“ upřesňuje Milan Košař, člen představenstva ČKA a předseda pracovní skupiny pro Územní plánování, urbanismus a krajinu.

ČKA proto apeluje na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zaujalo jasný postoj, tyto závažné obsahové nedostatky ze Stavebního zákona odstranilo a jasně formulovalo pozici specializovaných odborníků v rozvoji našich měst a obcí.

Zuzana Hošková